Årsmötetsprotokollet ska läsas tillsammans med dagordningen nedan. Alla svaren från de deltagande kolonisterna finns bifogade till originalprotokollet.


         Karlshamns Koloniträdgårdsförening
 
DAGORDNING ÅRSMÖTE DEN 3 MARS 2021
Svaren sammanställs av mötesordföranden, sekreteraren och protokollsjusterarna kl 18 på mötesdagen         
 
1 .   Årsmötets öppnande
 
2 .   Fastställande av dagordning
 
3 .   Val av årsmötesfunktionärer
        Förslag:
        Ordförande: Anders Englesson
        Sekreterare: Christina Lovén
        2 protokolljusterare tillika rösträknare. Alf Levin och George Crafoord
        
         Kan vi välja de föreslagna?
        
          JA                 NEJ      
 
4 .   Fråga om kallelsen har skett i behörig ordning
       Stadgarna säger: Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske minst fjorton dagar i förväg.
       Är kallelsen utsänd enligt stadgarna?
       JA                   NEJ
  
5 .   Fastställande av röstlängd
        Röstlängden fastställs vid genomgång av de inkomna svaren från medlemmarna
 
6 .   Verksamhetsberättelse 2020
        Se bilaga 1
       
        Kan verksamhetsberättelsen läggas till protokollet
        
        JA                          NEJ
 
7 .   Fastställande av resultat och balansräkning
        Se bilaga 2
       
        Kan resultat och balansräkningen läggas till protokollet?
       
        JA                           NEJ
 
8 .   Revisorernas berättelse
       Finns på www.sommarstadenikarlshamn.se när den är klar
      
        Kan revisionsberättelsen läggas till protokollet?
       
        JA                            NEJ
 
9 .   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
     
        Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?
       JA                            NEJ
 
10 . Behandling av inlämnade motioner
       Inga motioner har inkommit

11 . Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt
       balansräkning
       Förslag: Resultatet överförs till nästa års räkenskaper
     
       Kan vi besluta enligt förslaget?
      
       JA                              NEJ
 
12 . Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och
       revisorer samt suppleanter för dem
       Förslag: Oförändrat innebärande ordförande 6000 kr, sekreterare 2000 kr, kassör 2000 kr
       samt 100 kr per styrelsemöte.
          
        
       Kan vi besluta enligt förslaget?
     
       JA                                NEJ

13 . Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgifter,
       årsavgifter och andra avgifter till föreningen
       Förslag: oförändrat innebärande 3 500 kr. i arrende och 200 kr i inträdesavgift
       Budgetförslag bilaga 3
      
       Kan vi besluta enligt styrelsens förslag?
      
       JA                     NEJ
 
14 . Val av styrelseledamöter och suppleanter
        Förslag se bilaga 4
       
        Kan vi välja enligt valberedningens förslag?
       
        JA                     NEJ
      
       
15 . Val av revisorer och suppleanter
        Två revisorer och två ersättare ska väljas på ett år
         Se bilaga 4
       
         Kan vi välja enligt valberedningens förslag?
          
         JA                      NEJ
        
 
16 . Val av ombud och suppleanter till regionalföreningens representantskap
        Förslag: Styrelsen ges uppdraget att utse representanter
       
        Kan vi besluta enligt styrelsens förslag?
      
        JA                       NEJ
 
17 . Val av valberedning
        Valberedningen bör bestå av tre ledamöter. Det finns endast en efter årsmötet.
         Förslag: frågan bordläggs. Om vi kan vi hålla Sommarmötet tas frågan upp där.
        
         Kan vi besluta enligt styrelsens förslag?
        
        JA                         NEJ
        
 
18 . Övriga ärenden


19 . Årsmötets avslutandem nade motioner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar från lott nummer:…………

             
Protokoll
fört vid Karlshamns Koloniträdgårdsförenings årsmöte 4 mars 20201.       Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årsmötet.


2.       Fastställande av dagordningen
           Dagordningen godkändes


3.       Val av årsmötesfunktionärer
           A) Till ordförande vid årsmötet valdes Annika Westerlund.
           B) Till sekreterare till årsmötet valdes Li Campbell.
          C) Till protokolls justerare tillika rösträknare valdes Kerstin & Lasse Johansson.


4.       Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
          Kallelsen godkändes.


5.       Fastställande av röstlängd
          Närvarolistan är en röst per lott.


6.       Verksamhetsberättelse 2019
          Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.


7.       Fastställande av resultat och balansräkning
           Det lästes upp och godkändes.


8.       Revisorernas berättelse
           Berättelsen lästes upp och godkändes.


9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
           Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.


10.   Behandling av inlämnade motioner
         Inga motioner var inlämnade.


11.   Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkning
         Överskottet överförs till nästa års räkenskaper.


12.   Beslut om ersättning till årsmötets utsedda styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter m.m.
         Arvodena beslutades lämnas oförändrade innebärande följande:
         Ordförande  6000                  
         Städare         5000
         Sekreterare   2000
         Kassör          2000


  13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgift, årsavgift och andra
          avgifter för föreningen
           Avgifterna beslutades vara oförändrade
           Budgetförslaget godkändes.13.   Val av styrelseledamöter & suppleanter
         Alf Levin – omval 2 år
         Li Campbell – omval 2 år
         Christina Lovén – omval 2 år
         George Crafoord – omval 2 år
         Lars-Erik Westerlund – omval 2 år


         Val av revisorer & suppleanter
         Revisorer:
         Anna Sandberg - omval ett år
         Thomas Martinsson - omval ett år

          Revisorssuppleanter:
          Annika Stenfeldt - omval ett år
          Marita Olsson - omval ett år


14.   Val av ombud och suppleanter till regionalföreningens representantskap
         Förslag: styrelsen ger uppdraget att utse representanter, som godkändes.


15.   Val av valberedning
         Susanne Forsberg – omval
         Erik Karlsson – omval


16.   Övriga ärenden
        A) Ändringar i stadgarna innebärande korrigeringar av förbundets namn samt att styrelsen från och       med nästa årsmöte enbart har ordinarie ledamöter, från fem till tio personer.
1 § 3 byts ”Svenska förbundet för koloniträdgårdar” mot ”Svenska koloniträdgårdsförbundet”.
B) Aktiviteter för år 2020 godkändes.
C) Mathilda Dag & Natt, stadsbyggnad, var inbjuden och pratade allmänt om byggnader i koloniföreningen.
Martin Einarsson markförvaltare var inbjuden. Vi pratade om höga träd mellan Rosenkällan och Sommarstaden, om man kan ta bort några av dem.
Vi har också ett behov att kunna få flera toaletter och duschar. Anders Engelsson skriver en skrivelse till kommunen om detta. Anders pratar också med kommunen angående översvämningen i Sommarstaden, om t.ex. dräneringsvallar.
D) Förslag av Susanne kom också upp om att ordna en utflyktsresa.
Bingokvällar skall Janne, George och Cecilia hjälpas åt att ha. Lottförsäljning var Janne och Li som ordnade senast.
Kaffe och smörgåsar serverades genom fikagruppen till vilken föreningen riktar ett särskilt tack.


17.   Årsmötet avslutades
        Ordförande Annika Westerlund tackar för visat intresse och avslutade mötet.


 
Vid protokollet:
Sekreterare                                                                                           
 
…………………………………………                                                              
Li Campbell                                                                                            


 
Justeras:
 
 
Lasse Johansson……………………………………………                         
Kerstin Johansson……………………………………