Karlshamns koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den  6 Mars 2024

         Stämman inleds med en parentation för de som lämnat oss under året.
                  
 
1.    Årsmötets öppnande
       Årsmötet öppnades av Georg Crafford som        hälsade de närvarande
       välkomna till koloniträdgårdsföreningens     årsmöte.
 
2.   Fastställande av dagordning
       Dagordningen föredrogs och godkändes.
 
3.   Val av årsmötesfunktionärer
        a) Till ordförande valdes Annika Westerlund
        b) Till sekreterare valdes Christina Jonfelt
        c) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jeanette Nielsen             
            och Gull Hulte.
                
 4.    Kallelse
         Årsmötet förklarades i behörig tid kallad.
  
5.    Röstlängd
        Förteckning uppgjordes över representerade     stugor, 61st.
       Årsmötet fastställde närvarolistan som röstlängd, en röst per stuga.
 
6.    Verksamhetsberättelse 2023
       Verksamhetsberättelsen för 2023 lades till handlingarna.
 
7.    Resultat och balansräkning
       Resultat och balansräkning lästes upp och godkändes.
      
 8.    Revisorernas berättelse
         Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
       Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
 
10.  Behandling av inlämnade motioner
       Motion från Lennart Henriksson med förslag på en avgift på 500kr/år
       för den eller de kolonister som helt uteblir från att deltaga på våra    
       arbetsdagar.
       Styrelsen har valt att avslå motionen. Årsmötet biföll styrelsens åsikt
       att avslå motionen.

11.  Beslut i anledning av föreningens    överskott eller underskott
       enligt balansräkning

       Beslut togs att överskottet överförs till nästa års räkenskaper.
 
 
12.  Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter 
       och revisorer samt suppleanter mm.

       Valberedningen gav förslag på att kassörens arvode höjs med 1000:-.
       Ytterligare förslag lades att även sekreterarens arvode skulle höjas
       med 1000:-. Styrelsen tog beslut på att höja kassören och
       sekreterarens arvode med 1000:-. Styrelsen har tagit beslut att höja
       städpatrullen ersättning med 1000:-. Ersättningen innebär följande:
       Ordförande   6000:-
       Städare         7000:-
       Sekreterare  3000:-
       Kassör          3000:-
     
13.  Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgifter, årsavgifter och andra avgifter till föreningen
       Budgetförslaget godkändes.
 
14.  Val av styrelseledamöter
       Ordförande Anders Englesson – 1 år kvar på mandatperioden
       Kassör Erik Carlsson nyval 2 år
       Tommy Lindgren – nyval 2 år
       Jörgen Gustafsson - nyval 2 år
       Peter Hedberg – nyval 2 år
       Marianne Henriksson – 1 år kvar på mandatperioden
       Christina Jonfelt – 1 år kvar på mandatperioden
       Janne Linderoth – 1 år kvar på mandatperioden
       Åke Petersson – 1 år kvar på mandatperioden
      
15.  Val av revisorer och suppleanter
                        Revisor Sören Peterson – omval 1 år
                        Revisor Evalott Hansson – nyval 1 år
                        Suppleant Marita Olsson – omval 1 år
       Suppleant Annika Stenfelt – omval 1 år
 
16.  Val av ombud och suppleanter till regionalföreningens
       representantskap

       Beslut togs att styrelsen ges uppdraget att utse representanter.
 
17.  Val av valberedning
       Styrelsen får i uppgift att hitta en ny valberedning.
 
18.  Övriga ärenden
        a) Aktiviteter 2024; aktivitetskalendern godkändes.


 19.  Årsmötets avslutande
         Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
 
 
 
 
Vid protokollet:


…………………………………………….
Christina Jonfelt
 
 
Justeras:
 

Jeanette Nielsen                                               Gull Hulte
 

              
Karlshamns Koloniträdgårdsförening

  Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 1 Mars
  2023

               
         Stämman inleds med en parentation för de som lämnat
          oss under året.
                  
 
1.    Årsmötets öppnande
       Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Anders
       Englesson 
       som hälsade de närvarande välkomna till
       koloniträdgårdsföreningens
       årsmöte.
 
2.   Fastställande av dagordning
       Dagordningen föredrogs och godkändes.
 
3.   Val av årsmötesfunktionärer
        a) Till ordförande valdes Anders Englesson
        b) Till sekreterare valdes Christina Jonfelt
        c) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Mats
             Janhall och
            Rainer Svensson.
                 
4.    Kallelse
        Årsmötet förklarades i behörig tid kallad.
  
5.    Röstlängd
       Förteckning uppgjordes över representerade stugor, 72 st.
       Årsmötet fastställde närvarolistan som röstlängd, en röst per
       stuga.
 
6.    Verksamhetsberättelse 2022
       Verksamhetsberättelsen för 2022 lades till handlingarna.
 
7.    Resultat och balansräkning
       Resultat och balansräkning lästes upp och godkändes.
      
8.    Revisorernas berättelse
        Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
       Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
 
10.  Behandling av inlämnade motioner
       Inga motioner är inlämnade.

11.  Beslut i anledning av föreningens överskott eller 
       underskott enligt balansräkning

       Beslut togs att överskottet överförs till nästa års räkenskaper.
 
12.  Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda
        styrelseledamöter 

       och revisorer samt suppleanter mm.
       Arvodena beslutades förbli oförändrade, innebärande
       följande:
       Ordförande   6000:-
       Städare        5000:-
       Sekreterare  2000:-
       Kassör          2000:-
     
13.  Framläggande av budgetförslag och fastställande av
       inträdesavgifter, årsavgifter och andra avgifter till
       föreningen
      
Budgetförslaget godkändes.
       Årsvgiften beslutades att höjas till 4000:- per år och stuga.
 
14.  Val av styrelseledamöter
       Ordförande Anders Englesson – omval 2 år
       Kassör Alf Levin – 1 år kvar på mandatperioden
       Åke Petersson – omval 2 år
       Christina Lovén – 1 år kvar på mandatperioden
       George Crafoord – 1 år kvar på mandatperioden
       Marianne Henriksson – omval 2 år
       Christina Jonfelt – omval 2 år
       Eva Kennebring – 1 år kvar på mandatperioden
       Susanne Forsberg – nyval – 1år
       Janne Linderoth – nyval 2 år
15.  Val av revisorer och suppleanter
       Revisor Sören Peterson – nyval 1 år
       Revisor Anna Sundberg – omval 1 år
       Suppleant Marita Olsson – omval 1 år
       Suppleant Annika Stenfelt – omval 1 år
 
16.  Val av ombud och suppleanter till
       regionalföreningens  representantskap

       Beslut togs att styrelsen ges uppdraget att utse
        representanter.
 
17.  Val av valberedning
       Mats Hulte och Inga-lill Fastrup valdes till detta uppdrag.
 
18.  Övriga ärenden
        a) Aktiviteter 2023; aktivitetskalendern godkändes.
        b) Singel eller ej singel på gångarna
            Vi beslöt att succesivt byta ut singlet mot fastare material. 
        c) Anläggning av blomsteräng
            Vi beslöt att anlägga en blomsteräng vid södra
            toalettbyggnaden.
        d) Miljöstationens vara eller icke vara.
            Vi beslöt att ställa en container på miljöstationen som
            töms 
            efterhand.
            Diskussioner fördes angående eventuellt inköp av
            flismaskin,
            styrelsen fortsätter diskutera detta.
 
19.  Årsmötets avslutande
        Ordföranden tackade förvisat intresse och avslutade
        mötet.
 
 
 
 
Vid protokollet:


…………………………………………….
Christina Jonfelt
 
 
Justeras:
 
                                                                 …………………………………….
…………..............................
Mats Janhall                                                      Rainer Svensson
 

 

              
Koloniträdgårdsförening Karlshamns

Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 3 Mars 2022

Stämman inleds med en parentation för de som lämnat oss under året.
                  
 
1.    Årsmötets öppnande
       Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Anders 
       Englesson  
       som hälsade de närvarande välkomna till
       koloniträdgårdsföreningens årsmöte.
 
2.   Fastställande av dagordning
       Dagordningen föredrogs och godkändes.
 
3.   Val av årsmötesfunktionärer
        a) Till ordförande valdes Anders Englesson
        b) Till sekreterare valdes Christina Jonfelt
        c) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Mats
            Hulte och Jan- Olof Blom       
 
4.    Kallelse
       Årsmötet förklarades i behörig tid kallad.
  
5.    Röstlängd
       Förteckning uppgjordes över representerade stugor, 35 st.
       Årsmötet fastställde närvarolistan som röstlängd, en röst per
       stuga.
 
6.    Verksamhetsberättelse 2021
       Verksamhetsberättelsen för 2021 lästes upp av ordföranden
       Anders  Englesson.
 
7.    Resultat och balansräkning
       Resultat och balansräkning lästes upp och godkändes.

 8.    Revisorernas berättelse
         Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.  
 
9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
       Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
 
10.  Behandling av inlämnade motioner
       Inga motioner är inlämnade.

11.  Beslut i anledning av föreningens överskott eller 
      underskott enligt balansräkning

       Beslut toga att överskottet överförs till nästa års räkenskaper.
 
12.  Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda
       styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
       mm.

       Arvodena beslutades förbli oförändrade, innebärande
       följande:
       Ordförande   6000:-
       Städare        5000:-
       Sekreterare  2000:-
       Kassör         2000:-
     
13.  Framläggande av budgetförslag och fastställande av
       inträdesavgifter, årsavgifter och andra avgifter till 
       föreningen

       Budgetförslaget godkändes.
       Avgifterna beslutades vara oförändrade.
 
14.  Val av styrelseledamöter
       Ordförande Anders Englesson kvarstår till 2023
       Kassör Alf Levin – omval 2 år
       Åke Petersson – kvarstår till 2023
       Li Campbell – omval 2 år
       Christina Lovén – omval 2 år
       George Crafoord – omval 2 år
       Marianne Henriksson – kvarstår till 2023
       Christina Jonfelt – kvarstår till 2023
       Eva Kennebring – nyval 2 år

15.  Val av revisorer och suppleanter
       Revisor Thomas Martinsson – omval 1 år
       Revisor Anna Sundberg – omval 1 år
       Suppleant Marita Olsson – omval 1 år
       Suppleant Annika Stenfelt – omval 1 år
 
16.  Val av ombud och suppleanter till
       regionalföreningens representantskap

       Beslut togs att styrelsen ges uppdraget att utse
        representanter.
 
17.  Val av valberedning
       Mats Hulte och Inga-lill Fastrup valdes till detta uppdrag.
 
18.  Övriga ärenden
       a) Aktiviteter 2022; grillkvällen inföll på Östersjöfestivalen,
           styrelsen fick i uppdrag att byta datum. I övrigt godkändes
           aktivitetskalendern.
           Inköp av lotteri och bingovinster gör Cecilia Gall.

 19.  Årsmötets avslutande
        Ordföranden tackade förvisat intresse och avslutade mötet.
 
 
 
 
Vid protokollet:


…………………………………………….
Christina Jonfelt
 
 
Justeras:
 
……………………………………………….        …………………………………………..
Mats Hulte                                                        Jan-Olof Blom

Årsmötetsprotokollet ska läsas tillsammans med dagordningen nedan. Alla svaren från de deltagande kolonisterna finns bifogade till originalprotokollet.


         Karlshamns Koloniträdgårdsförening
 
DAGORDNING ÅRSMÖTE DEN 3 MARS 2021
Svaren sammanställs av mötesordföranden, sekreteraren och protokollsjusterarna kl 18 på mötesdagen         
 
1 .   Årsmötets öppnande
 
2 .   Fastställande av dagordning
 
3 .   Val av årsmötesfunktionärer
        Förslag:
        Ordförande: Anders Englesson
        Sekreterare: Christina Lovén
        2 protokolljusterare tillika rösträknare. Alf Levin och George Crafoord
        
         Kan vi välja de föreslagna?
        
          JA                 NEJ      
 
4 .   Fråga om kallelsen har skett i behörig ordning
       Stadgarna säger: Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske minst fjorton dagar i förväg.
       Är kallelsen utsänd enligt stadgarna?
       JA                   NEJ
  
5 .   Fastställande av röstlängd
        Röstlängden fastställs vid genomgång av de inkomna svaren från medlemmarna
 
6 .   Verksamhetsberättelse 2020
        Se bilaga 1
       
        Kan verksamhetsberättelsen läggas till protokollet
        
        JA                          NEJ
 
7 .   Fastställande av resultat och balansräkning
        Se bilaga 2
       
        Kan resultat och balansräkningen läggas till protokollet?
       
        JA                           NEJ
 
8 .   Revisorernas berättelse
       Finns på www.sommarstadenikarlshamn.se när den är klar
      
        Kan revisionsberättelsen läggas till protokollet?
       
        JA                            NEJ
 
9 .   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
     
        Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?
       JA                            NEJ
 
10 . Behandling av inlämnade motioner
       Inga motioner har inkommit

11 . Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt
       balansräkning
       Förslag: Resultatet överförs till nästa års räkenskaper
     
       Kan vi besluta enligt förslaget?
      
       JA                              NEJ
 
12 . Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och
       revisorer samt suppleanter för dem
       Förslag: Oförändrat innebärande ordförande 6000 kr, sekreterare 2000 kr, kassör 2000 kr
       samt 100 kr per styrelsemöte.
          
        
       Kan vi besluta enligt förslaget?
     
       JA                                NEJ

13 . Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgifter,
       årsavgifter och andra avgifter till föreningen
       Förslag: oförändrat innebärande 3 500 kr. i arrende och 200 kr i inträdesavgift
       Budgetförslag bilaga 3
      
       Kan vi besluta enligt styrelsens förslag?
      
       JA                     NEJ
 
14 . Val av styrelseledamöter och suppleanter
        Förslag se bilaga 4
       
        Kan vi välja enligt valberedningens förslag?
       
        JA                     NEJ
      
       
15 . Val av revisorer och suppleanter
        Två revisorer och två ersättare ska väljas på ett år
         Se bilaga 4
       
         Kan vi välja enligt valberedningens förslag?
          
         JA                      NEJ
        
 
16 . Val av ombud och suppleanter till regionalföreningens representantskap
        Förslag: Styrelsen ges uppdraget att utse representanter
       
        Kan vi besluta enligt styrelsens förslag?
      
        JA                       NEJ
 
17 . Val av valberedning
        Valberedningen bör bestå av tre ledamöter. Det finns endast en efter årsmötet.
         Förslag: frågan bordläggs. Om vi kan vi hålla Sommarmötet tas frågan upp där.
        
         Kan vi besluta enligt styrelsens förslag?
        
        JA                         NEJ
        
 
18 . Övriga ärenden


19 . Årsmötets avslutandem nade motioner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar från lott nummer:…………

             
Protokoll
fört vid Karlshamns Koloniträdgårdsförenings årsmöte 4 mars 20201.       Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årsmötet.


2.       Fastställande av dagordningen
           Dagordningen godkändes


3.       Val av årsmötesfunktionärer
           A) Till ordförande vid årsmötet valdes Annika Westerlund.
           B) Till sekreterare till årsmötet valdes Li Campbell.
          C) Till protokolls justerare tillika rösträknare valdes Kerstin & Lasse Johansson.


4.       Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
          Kallelsen godkändes.


5.       Fastställande av röstlängd
          Närvarolistan är en röst per lott.


6.       Verksamhetsberättelse 2019
          Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.


7.       Fastställande av resultat och balansräkning
           Det lästes upp och godkändes.


8.       Revisorernas berättelse
           Berättelsen lästes upp och godkändes.


9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
           Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.


10.   Behandling av inlämnade motioner
         Inga motioner var inlämnade.


11.   Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkning
         Överskottet överförs till nästa års räkenskaper.


12.   Beslut om ersättning till årsmötets utsedda styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter m.m.
         Arvodena beslutades lämnas oförändrade innebärande följande:
         Ordförande  6000                  
         Städare         5000
         Sekreterare   2000
         Kassör          2000


  13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgift, årsavgift och andra
          avgifter för föreningen
           Avgifterna beslutades vara oförändrade
           Budgetförslaget godkändes.13.   Val av styrelseledamöter & suppleanter
         Alf Levin – omval 2 år
         Li Campbell – omval 2 år
         Christina Lovén – omval 2 år
         George Crafoord – omval 2 år
         Lars-Erik Westerlund – omval 2 år


         Val av revisorer & suppleanter
         Revisorer:
         Anna Sandberg - omval ett år
         Thomas Martinsson - omval ett år

          Revisorssuppleanter:
          Annika Stenfeldt - omval ett år
          Marita Olsson - omval ett år


14.   Val av ombud och suppleanter till regionalföreningens representantskap
         Förslag: styrelsen ger uppdraget att utse representanter, som godkändes.


15.   Val av valberedning
         Susanne Forsberg – omval
         Erik Karlsson – omval


16.   Övriga ärenden
        A) Ändringar i stadgarna innebärande korrigeringar av förbundets namn samt att styrelsen från och       med nästa årsmöte enbart har ordinarie ledamöter, från fem till tio personer.
1 § 3 byts ”Svenska förbundet för koloniträdgårdar” mot ”Svenska koloniträdgårdsförbundet”.
B) Aktiviteter för år 2020 godkändes.
C) Mathilda Dag & Natt, stadsbyggnad, var inbjuden och pratade allmänt om byggnader i koloniföreningen.
Martin Einarsson markförvaltare var inbjuden. Vi pratade om höga träd mellan Rosenkällan och Sommarstaden, om man kan ta bort några av dem.
Vi har också ett behov att kunna få flera toaletter och duschar. Anders Engelsson skriver en skrivelse till kommunen om detta. Anders pratar också med kommunen angående översvämningen i Sommarstaden, om t.ex. dräneringsvallar.
D) Förslag av Susanne kom också upp om att ordna en utflyktsresa.
Bingokvällar skall Janne, George och Cecilia hjälpas åt att ha. Lottförsäljning var Janne och Li som ordnade senast.
Kaffe och smörgåsar serverades genom fikagruppen till vilken föreningen riktar ett särskilt tack.


17.   Årsmötet avslutades
        Ordförande Annika Westerlund tackar för visat intresse och avslutade mötet.


 
Vid protokollet:
Sekreterare                                                                                           
 
…………………………………………                                                              
Li Campbell                                                                                            


 
Justeras:
 
 
Lasse Johansson……………………………………………                         
Kerstin Johansson……………………………………