Sommarstadens årsmöte 6 mars 2019
              Karlshamns koloniträdgårdsförening.

 
 
 
 
1        Årsmötet genomförde en tyst minut för bortgångna medlemmar.
 
 
2         Ordförande Anders Englesson öppnade mötet, och hälsade 83 medlemmar välkomna
           dessa medlemmar representerade 57 stugor.
 
 
3         Till årsmötets ordförande valdes              Carl-Ehrnfrid Ohlsson
            Sekreterare                                               George Crafoord
            Protokolljusterare tillika rösträknare  Bo Carlsson och Bengt Söderberg
 
 
4         Frågan om kallelse skett i behörig ordning -   Kallelsen godkändes
 
 
5        Fastställande av röstlängd- det beslutades att de 83 närvarande medlemmarna                    utgjorde röstlängden
 
 
6        Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp av ordföranden
 
        
7          Fastställande av resultat och balansräkning  Detta godkändes
 
 
8         Revisorernas berättelse -  Thomas Martinsson läste upp revisionsberättelsen.
            som godkändes           
 
      
9        Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen -  Detta godkändes
 
 
 
 
 
10    Beslut i anledning av föreningens över eller underskott enligt     balansräkning                       
        Förslag. Överskottet överförs till  nästa års räkenskaper
        Beslutades att följa förslaget
 
    
11    Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
        för dem
        Beslutet blev att slopa indexuppräkning och införa fasta arvoden enl. nedan
 
        Ordförande  6000                  
        Städare         5000
        Sekreterare   2000
        Kassör          2000
        Revisor           400
 
       Sammanträdesarvode för styrelsen 100:- per möte
 
 
 
 
12    Framläggande av bugetförslag och fastställande av inträdesavgifter
        Årsavgifter och andra avgifter  till föreningen
        Beslut om att hålla dessa avgifter oförändrade togs
 
 
13    Val an styrelseledamöter och suppleanter.
 
        Ordföranden     Anders Englesson         omval 2021
        Kassör               Alf Levin                      kvarstår 2020
        Sekreterare       Li Campell                    kvarstår 2020
        Ledamot           Christina Loven            kvarstår 2020
        Ledamot           Åke Petersson               omval 2021
        Ledamot           George Crafoord           kvarstår 2020
        Ledamot           Lars-Erik Westerlund    kvarstår 2020
 
        Suppleant         Marianne Henriksson    omval 2021
        Suppleant         Christina Jonfelt            omval 2021
        Suppleant         Rainer Svensson            omval 2021
 
14    Val av revisorer och suppleanter
 
 
        Revisor            Thomas Martinsson        omval 2020
        Revisor            Anna Sundberg               omval 2020
 
       Suppleant         Marita Olsson                 omval 2020
       Suppleant         Annika Stenfelt               omval 2020
 
 
15    Val av ombud och suppleanter till regionsföreningens representantskap.
        Beslut:  Styrelsen ges i uppdrag att utse representanter
 
 
16    Val av Valberedning.
 
       Åse Berndtsson, Susanne Forsberg och Erik Carlsson utsågs till valberedning
 
 
17    Övriga ärenden
 
       Aktivitetskalendern godkändes med dessa ändringar.
       Med anledning av att golvet ska bytas på dansbanan
 
       Bingo flyttas från 23 aug flyttas till 7 juni
       Sommarmötet flyttas till 4 aug
       Midsommarfesten börjar kl 14,00
 
       Den nya Miljöpolicyn ska dateras om.
 
       Kaffekomitten ska ha ett stort tack för det arbetet dom lagt ner under året.
 
 
 
18   Ordförande Carl.Ehrnfrid Ohlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet
       Därefter serverades kaffe och smörgåsar
 
 
Vid  protokollet                                                         Ordförande
 
 
 
George Crafoord                                                         Carl.Ehrnfrid Ohlsson
 
               
 
 
 
 
 
        Justeras                                                                      Justeras
 
 
 
        Bo Carlsson                                                               Bengt Söderberg