Protokoll
fört vid Karlshamns Koloniträdgårdsförenings årsmöte 4 mars 20201.       Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årsmötet.


2.       Fastställande av dagordningen
           Dagordningen godkändes


3.       Val av årsmötesfunktionärer
           A) Till ordförande vid årsmötet valdes Annika Westerlund.
           B) Till sekreterare till årsmötet valdes Li Campbell.
          C) Till protokolls justerare tillika rösträknare valdes Kerstin & Lasse Johansson.


4.       Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
          Kallelsen godkändes.


5.       Fastställande av röstlängd
          Närvarolistan är en röst per lott.


6.       Verksamhetsberättelse 2019
          Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.


7.       Fastställande av resultat och balansräkning
           Det lästes upp och godkändes.


8.       Revisorernas berättelse
           Berättelsen lästes upp och godkändes.


9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
           Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.


10.   Behandling av inlämnade motioner
         Inga motioner var inlämnade.


11.   Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkning
         Överskottet överförs till nästa års räkenskaper.


12.   Beslut om ersättning till årsmötets utsedda styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter m.m.
         Arvodena beslutades lämnas oförändrade innebärande följande:
         Ordförande  6000                  
         Städare         5000
         Sekreterare   2000
         Kassör          2000


  13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgift, årsavgift och andra
          avgifter för föreningen
           Avgifterna beslutades vara oförändrade
           Budgetförslaget godkändes.13.   Val av styrelseledamöter & suppleanter
         Alf Levin – omval 2 år
         Li Campbell – omval 2 år
         Christina Lovén – omval 2 år
         George Crafoord – omval 2 år
         Lars-Erik Westerlund – omval 2 år


         Val av revisorer & suppleanter
         Revisorer:
         Anna Sandberg - omval ett år
         Thomas Martinsson - omval ett år

          Revisorssuppleanter:
          Annika Stenfeldt - omval ett år
          Marita Olsson - omval ett år


14.   Val av ombud och suppleanter till regionalföreningens representantskap
         Förslag: styrelsen ger uppdraget att utse representanter, som godkändes.


15.   Val av valberedning
         Susanne Forsberg – omval
         Erik Karlsson – omval


16.   Övriga ärenden
        A) Ändringar i stadgarna innebärande korrigeringar av förbundets namn samt att styrelsen från och       med nästa årsmöte enbart har ordinarie ledamöter, från fem till tio personer.
1 § 3 byts ”Svenska förbundet för koloniträdgårdar” mot ”Svenska koloniträdgårdsförbundet”.
B) Aktiviteter för år 2020 godkändes.
C) Mathilda Dag & Natt, stadsbyggnad, var inbjuden och pratade allmänt om byggnader i koloniföreningen.
Martin Einarsson markförvaltare var inbjuden. Vi pratade om höga träd mellan Rosenkällan och Sommarstaden, om man kan ta bort några av dem.
Vi har också ett behov att kunna få flera toaletter och duschar. Anders Engelsson skriver en skrivelse till kommunen om detta. Anders pratar också med kommunen angående översvämningen i Sommarstaden, om t.ex. dräneringsvallar.
D) Förslag av Susanne kom också upp om att ordna en utflyktsresa.
Bingokvällar skall Janne, George och Cecilia hjälpas åt att ha. Lottförsäljning var Janne och Li som ordnade senast.
Kaffe och smörgåsar serverades genom fikagruppen till vilken föreningen riktar ett särskilt tack.


17.   Årsmötet avslutades
        Ordförande Annika Westerlund tackar för visat intresse och avslutade mötet.


 
Vid protokollet:
Sekreterare                                                                                           
 
…………………………………………                                                              
Li Campbell                                                                                            


 
Justeras:
 
 
Lasse Johansson……………………………………………                         
Kerstin Johansson……………………………………