Rapport från styrelsen

Årsmötet 2021 genomfördes ”Per Capsulam” vilket innebär möte via brev. Det är en av de mötesformer som förbundet förespråkat under pandemin.

Styrelsen valde denna form då det är oklart hur länge pandemin fortsätter och att det därmed inte går att planera in ett datum längre fram. Stadgarna säger dessutom att mötet ska hållas första onsdagen i mars eftersom arrendeavgiften måste fastställas så att den kan betalas senast den sista maj. Arrendepengarna måste komma in då eftersom räkningarna börjar komma när säsongen är i gång.

Alla medlemmar har fått möjligheter att rösta via brev.
78 av 136 kolonister deltog. 70 av dessa röstade ”ja” till alla styrelsens förslag. Åtta gjorde inte det. Tre kolonister underkände mötesformen helt och önskade ett fysiskt möte senare under året.
Fyra röstade ”nej” till valberedningens förslag. Främst eftersom styrelsen valdes i klump. De som rötade ”nej” ville att ordföranden skulle väljas i en särskild paragraf.  En av de som röstade ”nej” hade preciserat ändringar i valberedningens förslag.

En uppmärksam kolonist påpekade att det felaktigt i förslaget från styrelsen stod att överskottet skulle överföras till nästa års räkenskaper. Det skulle ha stått att ”resultatet” överförs eftersom det blev ett underskott under 2020.

Detta var första och förhoppningsvis sista gången vi använde denna form av årsmöte.
Skulle det komma ytterligare pandemier som gör det nödvändigt kan förbättringar göras:
1. Möjligheten att komma med egna nomineringar till styrelse måste förtydligas.
2. Valen av ordförande och kassör ska göras på egna paragrafer.


Direkt efter årsmötet höll den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte. Resultatet av detta har anslagits på områdets anslagstavlor. Det finns även på hemsidan.


På mötet godkändes bygglov för till- och ombyggnader på lotterna Rosengången 120, Rosengången 132 och Piongången 58     


Anders 2021 03 05
 


Rapport från styrelsen

Styrelsen beslutade på sitt möte tisdagen den 26 januari att föreningens årsmöte ska hållas ”per capsulam”. Det innebär att vi inte kommer att ha något fysiskt möte utan sköter förhandlingarna via brev. Detta är ingen bra lösning, men den bästa enligt styrelsen, eftersom restriktionerna på grund av pandemin omöjliggör ett vanligt årsmöte.
Alla handlingar till årsmötet kommer att skickas till samtliga medlemmar. Det kommer att finnas möjligheter att rösta JA eller NEJ till de förslag som läggs fram.
Sammanräkningen av röstresultatet kommer att ske klockan 18 den 3 mars av en mindre grupp.
Kom gärna med förslag till vilka som ska vara ordförande, sekreterare och rösträknare i denna grupp.
Skicka förslagen till ordf@sommarstadenikarlshamn.se .
Får vi inga förslag kommer styrelsen att utse gruppen.
Vi behöver också få in förslag på två nya ledamöter i valberedningen.

Dagordningen med röstalternativ kommer även att läggas ut på föreningens hemsida. Dagordningen kan där kopieras och sändas in med e-post.
Vanlig post går också bra liksom att lägga svaret i brevlådan på kioskens östra gavel i Sommarstaden.

Att delta genom att rösta i detta ovanliga årsmöte är lika viktigt som vid ett vanligt årsmöte!

Det finns rikliga möjligheter för var och en i Sommarstaden att komma med synpunkter och förslag till styrelsen genom brev, mejl eller telefonsamtal. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.sommarstadenikarlshamn.se

Asarum 2021 01 27
Anders


Rapport från styrelsen
 
På senaste mötet fick styrelsen en rapport från ett möte med kommunens markförvaltare som har de löpande kontakterna med koloniträdgårdsföreningen. Toalettstolarna ska bytas ut i alla fyra toaletterna. Handfaten ska förses med engreppsblandare och det ska även göras en förändring i syfte att minska luktproblemen som ibland har uppstått i duscharna.  Detta ska ske nu när området är nedstängt.

Det diskuterades även nedtagning av vissa träd i skogsbrynet mot Rosenkällan och vid slänten mot Kolleviksvägen. Dessutom framfördes behovet av att kommunen ansar tulpanträdet och några av de träd som står längs den östra kanten av området.

Flera kolonister tycker om att mata fåglar nu under den mörka tiden på året när fåglarna får det svårare. Styrelsen vill därför understryka att det är viktigt att detta sker på ett sätt så att risken för att fröer skvätter ut minimeras. I annat fall är det risk för att råttor och möss dras till lotten. Tänk även på att hänga matningsanordningen så högt att inte katter och andra rovdjur kommer åt fåglarna.
Avstängningen av vattnet gick planenligt. Nu är det viktigt att kranarna på lotterna öppnas så att ledningarna luftas så att inget vatten står kvar i rören. Risken finns annars att rören sprängs om det blir en kall vinter.

Styrelsen har beslutat att genomföra vinterminglet den 6 december. Tyvärr blir det på grund av covid-19 ingen kör i år, men det blir inspelad julmusik, glögg och pepparkakor.

Anders 2020-10-29


Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att godkänna två överlåtelser av arrenden. Vi hälsar därför de nya ägarna till stugorna på lotterna 12 och 60 välkomna till Sommarstaden.

Eftersom det uppstått problem med råttor på koloniområdet har styrelsen diskuterat huruvida vi ska teckna ett försäkringsavtal med Anticimex. Detta blir emellertid dyrt och det har dessutom visat sig att kommunen har ett sådant avtal gällande de servicebyggnader som kommunen äger. De är nu uppmärksammade på råttproblemet.
Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att inte teckna något avtal med Anticimex. Vi förutsätter att de försäkringar som enskilda stugägare och kommunen har ska kunna lösa problemet.

Sommarstaden är som bekant miljödiplomerad. Nu behöver detta arbete återupptas för att vi ska ha rätten att även fortsättningsvis var diplomerade. Styrelsen behöver därför hjälp och söker någon eller några som är intresserade av frågor som rör miljö och odling. Hör av er till styrelsen så vi kan dra igång arbetet med miljödiplomering.

Styrelsen beslutade på mötet att köpa in fotskrapor/borstar att ställa utanför toaletterna eftersom det lätt dras in gräsklipp och annat i toaletterna. Inköpet görs inför nästa säsong.

Vid toaletterna har det uppstått vissa problem då hundägare binder sin hundar vid dörrhandtaget till städboden. Detta har fört med sig att hundarna pinkar på dörren, vilket inte är bra. Det finns en krok på ena kortsidan som är avsedd för hundkoppel. Använd den.


Nästa år fyller Koloniträdgårdsförbundet i Sverige 100 år. Inför jubiléet är det meningen att ett antal ambassadörer runt om i landet ska hjälpa till med spridandet av olika aktiviteter. Är detta något som skulle intressera dig? Tag i så fall kontakt med styrelsen.


Anders 2020 10 01