Rapport från styrelsen

På senaste mötet beslutade styrelsen att köpa in 24 nya namnskyltar till områdets gångar.
Styrelsen utsåg även en ny vaktmästargrupp. Alla uppdrag finns på Sommarstadens hemsida under fliken ”styrelse och andra uppdrag”.

Om ni ska bygga om eller bygga nytt är det styrelseledamoten Peter Hedberg och/eller Lennart Henriksson som ni ska rådfråga. Deras kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ansökan om bygglov bifalls eller avslås av styrelsen.

Kommunen har nu gjort ett försök att bli av med lukten i den östra duschen genom ett avluftningsrör över taket. Vi får hoppas att det slår väl ut.
Kommunen håller även på att installera nya element i den södra toaletten. De nya elementen ska vara centralstyrda. Det kommer alltså inte att vara möjligt att ändra temperaturen på de enskilda elementen. Anledningen till denna åtgärd är att vi under de två senaste vintrarna drabbats av sönderfrusna vattenledningar i toaletterna eftersom värmen sänkts för mycket.
Elementen byts enbart i den södra toalettbyggnaden i år för utvärdering innan vi går vidare till norra. Det betyder att det blir den södra som kommer att vara öppen även nästa vinter.

På styrelsemötet rapporterade Marianne från förbundsrådets senaste möte. Bland annat framkom att en viktig motion antagits av Koloniträdgårdsförbundets årsmöte. Motionens innehåll finns återgiven på Sommarstadens hemsida under fliken ”anslagstavla”.

Det har framkommit klagomål på att duscharna är svåra att hålla rena. Styrelsen ska diskutera om eventuella åtgärder med kommunen som äger byggnaden.

2024 04 25 Anders


Rapport från styrelsen

På senaste mötet godkände styrelsen överlåtelse av lott 46.
Vi hälsar den nya kolonisten välkommen till Sommarstaden.

Den ekonomiska rapporten på styrelsemötet pekar på ett visst överskott och styrelsen kommer därför troligen inte att föreslå någon höjd arrendeavgift till årsmötet.

Till årsmötet har en motion inkommit med förslag om att de som inte kan eller vill delta på våra gemensamma arbetsdagar ska kunna köpa sig fria för 500 kronor/år. Styrelsen har ännu inte beslutat om yttrande över motionen.
Den som vill lämna in en motion till årsmötet har möjlighet fram till den 31 januari.

På förra mötet beslutade styrelsen att hålla alla toaletter stängda under vintern. Detta har emellertid väckt motstånd och styrelsen har därför ändrat sig. Vi kommer att hålla en toalett i den södra byggnaden öppen. Några kolonister har anmält sig som frivilliga att hålla koll på elementet i toaletten. Alla föreningens medlemmar som besöker toaletterna har naturligtvis också gemensamt ansvar att tillse att det inte är bastuvarmt eller så låg temperatur att vattnet fryser, som i fjol.

Vattnet kommer att stängas på lördag (28/10) med början klockan 10. Därefter är det en god idé att tömma kranar, varmvattenberedare och ledningar på lotten samt öppna huvudventilen så att vattnet kan rinna tillbaka i systemet. Om inte ledningar och kranar är tömda under vintern är risken för läckage stor när vattnet släpps på till våren.

Nästa aktivitet i föreningen blir vinterminglet som går av stapeln söndagen den 10:e december. Det blir sång och musik, med glögg och pepparkakor.
Vi ses då!


Anders 2023 10 26 


Rapport från styrelsen

På styrelsemötet den 26:e september gick vi igenom resultatet av den rundvandring styrelsen gjorde lördagen veckan innan. Resultatet var gott. Miljöpolicyn efterlevs i allmänhet väl vad vi såg. De påpekanden som vi ändå gjorde till enskilda kolonister var på det stora hela ganska bagatellartade.


På mötet gick vi även igenom svaren på enkäten som genomfördes under den gångna månaden. Endast 21% av kolonisterna hade svarat.
Av svaren kan man bland annat utläsa att 76% av de som svarat komposterar på lotten.
Att 48% använder guldvatten som gödsel, 72% har damm eller fågelbad och 41% sparar ris och löv som övervintring till exempelvis igelkottar.
Det är bara 7% som har ett bestånd av nässlor åt fjärilar på lotten. Samtidigt är det 17% som använder fossildrivna maskiner trots att det inte är önskvärt.
Eva och Susanne kommer att jobba vidare med förslag på hur vi fortsätter miljöarbetet i Sommarstaden.
Styrelsen beslutade på mötet att alla toaletter ska vara stängda under vinterhalvåret. Orsaken är att elkonsumtionen för de gammaldags elelement som finns på toaletterna inte står i rimlig proportion till nyttan av att hålla toaletterna öppna under vintern.


På nästa styrelsemöte ska vi diskutera förslag till budget. Om någon har idéer om vilka investeringar som bör göras nästa år är det därför ett bra läge att nu informera styrelsen om dessa.
   

Anders
2023 09 29

 Rapport från styrelsen

På styrelsemötet 22 augusti godkändes två överlåtelser av kolonilotter. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 89 och 33 välkomna till Sommarstaden.

Styrelsemötet gick igenom flera av de frågor som togs upp på Sommarmötet.
Efter styrelsemötet har kontakt tagits med kommunen gällande önskemål om handikapptoaletter på området. Så även gällande önskan att få ner hastigheten på cyklister som kommer nerför backen från Rosenkällan. Skyltar om gångfart på området har också beställts.

På sommarmötet påtalades även att duscharna står och droppar ibland. Detta beror på att kranen inte stängts när den betalda tiden gått ut. Lätt åtgärdat om man bara tänker på att alltid stänga kranen efter duschen.
En viktig synpunkt framkom efter mötet då en kolonist påtalade att varje stuga bör ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Börja det brinna i en stuga är risken stor för spridning till fler stugor.

Gällande föreningens miljöcertifiering kommer alla medlemmar att få möjligheter att svara på en anonym enkät som kommer att skickas i ett särskilt mejl till alla som är med i mejllistan. Enkäten kommer även att ligga på Dansbanan från och med den 25 augusti. När svaren är ifyllda läggs de i brevlådan som sitter på kioskens gavel.

Styrelsen kommer även att göra en rundtur på området för att inspektera dels hur våra regler efterlevs, dels för att kolla förutsättningarna inför miljöcertifieringen.
Denna rundtur görs lördagen den 23 september på förmiddagen. Vi hoppas att många kolonister kan vara på sina lotter då.
Nu närmast är det årets sista arbetsdag som är på gång. Den 9:e september träffas vi för att rensa, snygga till och tukta på allmänna ytor. Efteråt blir det fika och korv som vanligt.

Anders
2023 08 25


Rapport från styrelsen

På styrelsemötet 25 juli godkändes tre överlåtelser av kolonilotter. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 82, 110 och 126 välkomna till Sommarstaden.

Tömningen av Miljöstationens trädgårdsavfall gick bättre än väntat. En grupp på sex personer kommer att ansvara för tillsynen av inlagringen. På hemsidan finns nu en flik med namnet ”Miljöstationen”. Där finns information om vilka regler som gäller och vilka personer som ingår i gruppen som ansvarar för skötseln.

Föreningen har sedan tidigare blivit miljöcertifierade i den lägsta klassen. För att behålla vår certifiering och helst höja oss något snäpp krävs ökade insatser. Eva och Susanne är de i styrelsen som ansvarar för detta. Den som har synpunkter eller vill hjälpa till kan gärna höra av sig till dem.
Både Öppet Hus den 2:e juli och grillkvällen den 15:e blev succéer. Trots flera störtskurar var det många besökare på Öppet Hus. Våfflorna gick som smör i solsken och tillsammans med midsommarfirandet blev det ett ansenligt tillskott i föreningens kassa. Många besökare vid Öppet Hus passade på att kolla in de trädgårdar som öppnat sina grindar denna dag.
När styrelsen summerade dagen på senaste mötet var alla eniga om att vi ska fortsätta hålla öppet för allmänheten en dag om året.
Samma positiva summering gällde för grillaftonen som genomfördes under en strålande kvällssol till Peter Hedbergs mycket uppskattade underhållning.

Årets andra bingokväll hölls den 7 juli, den tredje och sista för säsongen sker den 4 augusti.
Men innan dess är det dags för årets näst sista arbetsdag den 29: e.

Sedan blir det sommarmöte den 13 augusti. Då förväntas såväl trevligt umgänge som många synpunkter och förslag till förbättringar.
 

Anders
2023 07 27


Rapport från styrelsen (juni -23)
Som alla sett har Miljöstationen nu tömts på trädgårdsavfall som samlats där i mer än 20 år. Om platsen åter ska fyllas med trädgårdsavfall måste det ske under ordnade former. Några kolonister måste således ta på sig ansvaret att organisera hur avfallet ska läggas upp.
Den som på detta sätt vill ställa upp för föreningen kan anmäla sig till undertecknad (0705712604 eller anders.englesson@telia.com).

Alternativet är att fortsätta med container, men då uppstår ett ekonomiskt problem eftersom tömningen av Miljöstationen gett en engångskostnad som äter upp hela budgeten för trädgårdsavfall. Detta kommer att innebära att föreningen måste låna pengar samt höja arrendet igen.
Men om en grupp bildas för skötseln av Miljöstationen inom några veckor, innan den nuvarande containern behöver tömmas, klarar vi ekonomin.  Är det någon som känner sig manad?
När Miljöstationen grävdes ur blev det tydligt att nästan alltihop bestod av mycket fin jord. Om man komposterar på den egna lotten får man alltså jord gratis. Dessutom bidrar det till den biologiska mångfalden och minskar trycket på Miljöstationen.
Midsommarfirandet blev en succé, med mängder av besökare till dansen. Alltihop, från majstången till musiken, fikat, chokladhjulet och ”fiskdammen” klarades helt och hållet av ideella krafter i Sommarstaden. Det gav dessutom ett välkommet tillskott i kassan. Fantastiskt!

Tyvärr var det några stugor som under midsommarkvällen ägnade sig åt högljutt firande. Eftersom sommaren ännu är ung vill styrelsen därför påminna om att det faktiskt inte är tillåtet i Sommarstaden att spela musik på hög ljudnivå. Det säger sig egentligen självt då vi bor så tätt att högljudda aktiviteter oundvikligen stör grannar.  Det står dessutom i vår miljöpolicy som finns att läsa på hemsidan.
Nu närmast håller vi öppet hus den 2 juli. Alla som vill öppna sina trädgårdar för besökare kan hämta ”vimplar” på dansbanan.
Därefter kommer vår traditionella grillkväll den 15 juli. För underhållningen står föreningens egen entertainer – Peter Hedberg på Dragongången.
Anders 2023 06 28


Rapport från styrelsen (maj -23)
Nu är säsongen i gång ordentligt och det är redan dags den första bingokvällen.
Årets andra arbetsdag blir det den 10:e juni. Då ska vi göra så fint vi kan inför midsommarfirandet den 23:e och Öppet Hus den 2:a juli.
Det spelas boule varje vecka på banan vid södra parkeringen. Alla intresserade är välkomna klockan 17 på onsdagar.
När det gäller vattnet har inte någon större läcka hittats men vi uppmanar alla kolonister att vara uppmärksamma så att inga kranar eller ventiler står och läcker på den egna lotten.
På senaste styrelsemötet diskuterades Miljöstationen. Vi kunde konstatera att det nya systemet med container fungerar bra och håller budget. Plast har dock upptäckts bland trädgårdsavfallet några gånger. Om det fortsätter hamna plast i containern är risken att den vid tömning bedöms innehålla restavfall och då blir det mycket dyrare. Det kommer att leda till att budgeten inte hålls.
Dyrare kommer det även att bli om jord läggs i containern eftersom lasten då blir mycket tyngre. Vi betalar per vikt. Tänk på det och skaka av grästorvorna ordentligt innan ni lägger dem i containern.
Som vanligt vid början av säsongen tvingas vi konstatera att sorteringen av avfall fungerar dåligt. Kolla noga så rätt avfall läggs i rätt behållare. Läs instruktionerna om det finns tveksamheter.
Både avfallssorteringen och insamlingen av trädgårdsavfall underlättar tillvaron för oss alla i Sommarstaden. Därför har vi gemensamt intresse av att reglerna följs. Misskötsel kan mycket väl innebära att Miljöstationen stängs.
Att duscha kostar, som alla vet, fem kronor. Ibland är det dock svårt att få tag på femkronor till automaten. Den som saknar mynt kan växla till sig sådana hos Janne på lott 22.
Sist en liten påminnelse - de som har tid och möjlighet är välkomna att hjälpa till att klä och resa midsommarstången klockan 17 den 22:a juni.
Anders
2023 06 02


Rapport från styrelsen (april -23)
 
På senaste mötet godkände styrelsen en överlåtelse av lott 31 på Violgången. Vi hälsar därför de nya kolonisterna välkomna till Sommarstaden.
Efter påsläppet av vattnet den 3 april har det konstaterats att det finns läckage på området. Vid påsläppet fanns det inget som indikerade att läckan finns på stamnätet eftersom mätaren stod stilla under perioder när vattnet släpptes på sektion för sektion. Mycket tyder därför på att det finns läckage inne på någon eller några lotter.
Vi ber därför ALLA kolonister att kontrollera sina kopplingar, varmvattenberedare, kranar och ventiler.
Om vi inte kan åtgärda problemet får alla kolonister bära den onödiga kostnaden eftersom vattenräkningen är gemensam för alla i föreningen. Vattenläckage är dessutom slöseri med en viktig resurs.
Det finns en boulebana vid den södra parkeringen. Banan har dock varit outnyttjad på senare tid. Nu har det emellertid höjts röster för en ändring på detta. Flera har framfört önskemål om en gemensam träff med spel någon dag i veckan. Är du intresserad av detta? Hör då av dig till Marianne Henriksson på lott 92 ( marianne.lennart92@gmail.com eller  0765 80 52 78 ).
Det nya systemet med en container på miljöstationen har fungerat bra. Två gånger har tömning genomförts. Ju oftare containern måste tömmas desto dyrare blir det. Vi vill därför påpeka vikten av komposter på den egna lotten. Lättare trädgårdsavfall blir utmärkt jordförbättring och gräsklipp är gödsel och rena godiset för varje odling. Det finns även exempel på kolonister som gått samman och köpt kompostkvarn gemensamt för att därigenom kunna använda flisade grenar som marktäckning eller för att kompostera.
Den 6 maj är det dags för årets första arbetsdag. Vaktmästargruppen har mycket arbete att fördela. Dessutom kommer de kuvert med fröer som blev över från årsmötet att delas ut. Det blir som vanligt korv och fika efteråt.
 
Anders
2023 04 28

 

Rapport från styrelsen (oktober -22)

På senaste mötet godkände styrelsen två överlåtelser. Det är stugorna på lotterna 47 och 130 som byter ägare.
Vi hälsar de nya kolonisterna välkomna till Sommarstaden.

Vid varje möte behandlar styrelsen ekonomin i föreningen. Styrelsen har på ett antal möten konstaterat att Sommarstaden liksom all verksamhet i landet har drabbats av kostnadsökningar. Trots att vi har vissa fodringar på kommunen för de vattenläckage vi drabbats av kommer arrendet behöva höjas nästa år. Styrelsen återkommer med sitt förslag i god tid innan årsmötet.

Styrelsen diskuterade även Miljöstationen. Den är full efter den gångna säsongen. Att tömma hela blir ekonomiskt övermäktigt. Eventuellt kan vi tömma det som lagts på i år. Förekomsten av parkslide på miljöstationen komplicerar emellertid saken. Styrelsen fortsätter att jobba med frågan som kommer att tas upp på årsmötet. Men redan nu kan vi säga att föreningens medlemmar kommer att behöva kompostera på den egna lotten i större omfattning i fortsättningen.

Styrelsen diskuterade också gruset på gångarna i området. Frågan lyftes på sommarmötet och det kan konstateras att framkomligheten för exempelvis rullatorer, rullstolar och barnvagnar är nedsatt på grund av alltför mycket grus. Ett förslag är att sluta lägga ut grus och ta bort grus där det ligger för mycket. Det gör det till exempel vid dansbanan. Frågan kommer att tas upp på årsmötet för beslut.


Mötet diskuterade även ett förslag om att anlägga blomsterängar på området. Intresset för biologisk mångfald har ökat och fler har förstått att för bin och andra pollinatörer är gräsmattor rena öknar. En blomsteräng i stället för klippt gräsmatta på någon av de allmänna ytorna skulle bidra till biologisk mångfald. Även denna fråga kommer att tas upp på årsmötet för beslut.

Anders 2022 10 29


 

Rapport från styrelsen (september)

På varje möte har styrelsen en ekonomisk genomgång med en rapport från kassören. På senaste mötet fick vi indikationer om att de löpande kostnaderna för föreningen ökar markant. Det är främst förbrukningen av el och vatten det handlar om. Vi vet dock inte vad upptäckten och tätningen av vattenläckan som funnits i ett par år innebär ekonomiskt.
Om ökning av förbrukning och pris äter upp minskat läckage får vi reda på när fakturan för augusti kommer.
I vilket fall blir det allt tydligare att en höjning av arrendet kan komma att bli aktuell.

Det har bildats en facebook-grupp i det södra området. Alltså där tomterna är friköpta och stugorna kan fungera som fast boende. Vi kolonister inbjuds att vara med i gruppen. Avsikten är att öka samhörighet och trygghet. Var och en som vill ansluta till gruppen kan göra det på följande adress: https://www.facebook.com/groups/kollevik

Styrelsen gick på sitt senaste möte igenom samtliga frågor som kom fram på sommarmötet. Frågorna har även framförts till kommunens markförvaltare som på plats i Sommarstaden blivit informerad om våra önskemål.
Styrelsen har prioriterat den dåliga lukten vid duscharna samt bus-cyklingen på området. Vi har även ställt frågan om vad det innebär för framtida tömning av miljöstationen att det finns Parkslide där.


Styrelsen hade dessutom fått ett skriftligt förlag om att införa ett system med polletter i stället för fem-kronor till duscharna. Styrelsen valde, trots att förslaget var väl underbyggt, att avslå det. Ett av skälen är att vi tror det blir för dyrt.


Styrelsen kunde på sitt möte även konstatera att parasollerna äntligen kommit. Dessa kommer att sättas upp innan verksamheterna sätter igång nästa säsong.

Nu närmar sig årets sista arbetsdag. Det är mycket arbete (och snack) som väntar då. Vi ses den 10:e september!
2022 09 01 Anders

Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet beviljades inte mindre än fem överlåtelser.
Vi hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 43, 67, 107, 124 och 127 välkomna till Sommarstaden.

Styrelsen kunde även konstatera att årets Öppet Hus och Grillkväll blev succéartade. Evenemangen inbringade dessutom ett ekonomiskt tillskott till föreningen.

Vi fick dock klara oss utan de beställda parasollerna som ska stå utanför Dansbanan. På grund av förseningar av olika skäl har leveransen uppskjutits i omgångar. Enligt de senaste uppgifterna ska de levereras i augusti.

Styrelsen kunde på sitt möte också konstatera att kostnaderna för el och renhållning stigit rejält precis som allt annat i dessa tider. Vattenåtgången bör dock ha minskat eftersom en läcka har upptäckts och åtgärdats.

En ny hobbygrupp har bildats i Sommarstaden. I denna är det fritt att ägna sig åt vilken hobby man vill. Grejen är att man träffas och gör saker tillsammans oavsett om det är akvarellmålning, broderisömnad, porslinsmålning eller nåt annat. Gruppen ska träffas på onsdagsförmiddagar kl. 10 på Dansbanan. Alla är välkomna att delta. Fika och hobbymaterial tar man med själv.

Det visar sig då och då att kontaktuppgifterna på hemsidan under fliken ”medlemmar” är felaktiga. Därför är det bra om var och en går in och kollar så att de stämmer. Skicka ett mejl till ordf@sommarstadenikarlshamn.se om det finns felaktigheter.
Till samma mejladress kan man anmäla om man vill vara med i föreningens mejllista.


Den 21 augusti är det dags för årets sommarmöte. På detta är det möjligt för var och en att vädra sina åsikter om allt rörande Sommarstaden.
Men först är det både arbetsdag och bingo.

Anders 2022 07 28
 

Rapport från styrelsen


Sedan förra styrelsemötet har en stuga sålts och vi hälsar den nya arrendatorn till Piongången 56 välkommen till Sommarstaden.

Styrelsen kunde på sitt möte konstatera att midsommarfirandet blev en succé. Mycket berodde detta på Peters och Olles sång och musik. Men fikakiosken, fiskdammen och chokladhjulet bidrog naturligtvis också till att de hundratals midsommarfirarna trivdes.
Vi kan med glädje konstatera att föreningen har många duktiga medlemmar som med sitt ideella arbete gjorde årets midsommarfirande möjligt.

Nästa evenemang blir öppet hus den 3 juli. De som vill hålla sin trädgård öppen kan hämta vimpel vid Dansbanan från halv 11 den dagen.
Och se gärna till att kratta gångarna utanför lotten lite extra även om ni inte håller trädgården öppen.

Den 7 juli bjuds vi för andra året på ”sommartoppen”. Det är elever från Väggaskolans estetprogram som ska underhålla. De börjar spela och sjunga klockan 12 vid Dansbanan.

Sedan är det dags för Grillkväll den 16:e. Då kommer Jens U Nilsson och underhåller. Jens behöver ingen närmare presentation. Han kommer att börja klockan 18 och grillarna tänds vid 19.

Styrelsen fick även en rapport från kolonidistriktets årsmöte på Brändaholm i Karlskrona. En viktig fråga för oss är hur vi bäst kan utnyttja samarbete med de andra koloniområdena i sydöstra Sverige.
Studier och föredrag skulle exempelvis kunna samordnas mellan föreningar som ligger i närområdet.
Den som har förslag på studier eller föredrag kan vända sig till studieansvarig i styrelsen – Eva på lott 23.


Anders 2022 06 30

Rapport från styrelsen


Sedan förra styrelsemötet har en stuga sålts och vi hälsar den nya arrendatorn till Piongången 53 välkommen till Sommarstaden.

Under två år har vi haft problem med en förmodad vattenläcka på området. Nu har det konstaterats att vatten har läckt från två olika ventiler. Den ena är åtgärdad och den andre är, i skrivande stund, på väg att åtgärdas. Därefter hoppas vi att problemet med vattenläckage är ur världen för denna gång.
På senare tid har det bytts trasiga ventiler en gång om året. Vi kan därför befara att fler ventiler behöver bytas ut kommande år då ledningsnätet är gammalt.

En annan fråga som dykt upp är musik med förstärkt bas. Den som lyssnar på musiken märker inte att olägenheter uppstår, men alla närboende hör endast basens dunkande. Detta kan uppfattas som mycket störande
Vi vill därför uppmana till respekt för grannars åsikter. Eftersom vi bor så tätt som vi gör i Sommarstaden är det viktigt att visa hänsyn till varandra.

En ytterligare fråga som diskuterats är elementen i gemensamma toaletter och duschar. Det händer ofta att värmen har vridits upp så att temperaturen påminner om en bastus. Därför vill vi uppmana de som vrider upp termostaten att vrida tillbaka till rimlig temperatur när toaletten lämnas. Elpriset är högt och elräkningarna betalas uteslutande med pengar som föreningen får in via det årliga arrendet.

Snart är det midsommar och i början av juli har Sommarstaden Öppet Hus. I år sammanfaller Öppet Hus med Tusen trädgårdar. Till detta behövs en liten grupp som förbereder lotteri och kanske en tipsrunda. Intresserade av att hjälpa till med detta kan kontakta undertecknad: ordf@sommarstadenikarlshamn.se

På fredag (3/6) är det dags för en efterlängtad bingokväll.
Och glöm inte arbetsdagen den 11:e juni.

Anders 2022 06 02

Rapport från styrelsen

På mötet den 26 april beslutade styrelsen att köpa in två stora parasoller. Dessa ska ersätta det tält som brukar vara uppställt utanför dansbanan. Föreningen behåller tältet så att medlemmar kan låna det vid privata festligheter och dylikt.

Styrelsen beslutade även att låta grindarna till miljöstationen stå öppna under dagarna fram till sex på kvällen. Första besökaren öppnar och kvällens sista låser kring kl 18.

De höga vattenräkningarna diskuterades också. Mycket tyder på att förbrukningen kommer att vara fortsatt hög. Vid kontakter med det kommunala företag som levererar vattnet har vi fått oklara besked. Vissa uppgifter tyder på att vi har en läcka på området och andra på att vi inte har någon läcka.

Oavsett vilket bör vi vara sparsamma med vatten. Var och en som har en varmvattenberedare bör kontrollera att den inte läcker. Vi vill också understryka att badkar samt disk- och tvättmaskiner är förbjudna på kolonilotterna. Och att vattna med spridare är inte lämpligt i Sommarstaden. Det är bättre att direktvattna växterna med slang eller kanna.
Tänk på att vattnet betalas solidariskt av alla kolonister.

Samma sak är det med elen på toaletterna. Det händer att elementen är uppvridna så att det är bastuvarmt.
Koloniträdgårdsförbundet har startat en mycket viktig namninsamling för att stoppa växtgifter i jordbruket. Anledningen är att växtgifterna läcker och hamnar lite överallt där de inte ska vara. De finns till och med i ekologisk gödsel.
Växtgifter finns även i maten vi äter. Många kolonister odlar just för att slippa besprutade livsmedel.
Mer information finns på www.kolonotradardsforbundet.se
Skriv under för att få bort gifterna!
Den 7 maj är det dags för första arbetsdagen för säsongen. Vaktmästargruppen leder och fördelar arbetet. Föreningen bjuder på fika med korv efteråt.
 
Anders 2022 04 28


Rapport från styrelsen

Sedan förra styrelsemötet har en stuga bytt ägare. Styrelsen kunde på sitt senaste möte formellt godkänna överlåtelsen. Vi kan därför hälsa den nya kolonisten på Syrengången 89 välkommen till Sommarstaden.

På mötet kunde styrelsen även konstatera att vi ser ut att hålla budgeten. Någon höjning av arrendet kommer därför troligen inte att föreslås på årsmötet.
Detta trots att vattenkostnaderna är fortsatt mycket höga. Under dygnet 27-28 oktober konsumerades enligt mätaren 6 kubikmeter vatten trots att inte många bodde där då. Energibolaget (KEAB), som är vattenleverantör säger att vi troligen har en läcka i ledningsnätet. Kommunen som äger ledningarna söker därför efter en sådan. De säger att mycket tyder på ett läckage inne i någon stuga eller på någon tomt. Kanske en varmvattenberedare, som fylls på när det läckt ut en viss mängd. Mätaren rullar och stannar med jämna mellanrum. Vi ber därför alla kolonister att kontrollera sin varmvattenberedare samt undersöka att ingen läcka finns på lotten. Vi vill i sammanhanget understryka att tvättmaskiner, diskmaskiner och badkar är förbjuda i Sommarstaden.

Tulpanträdet som står vid den norra toaletten behöver beskäras. Kommunen har lämnat två alternativ: Antingen rejäl beskärning som upprepas som hamling, eller nedtagning och ersättning med mindre träd.
Motiveringen finns enligt kommunens parkingenjör i boken Stadsträdslexikon: ”Tulpanträd anses vara stormkänslig i ett nordiskt klimat, då dess ved inte blir lika stabil och hållbar i ett kallare klimat likt Sveriges… Även om markfukt är avgörande för en god utveckling är tulpanträdet känsligt för blöta och dåligt dränerade förhållanden.”
Styrelsen beslutade att genomföra alternativet med hamling. Om kommunen gör den första beskärningen kan föreningen hamla under arbetsdagar följande år.
Det nya huset på lott 60 är nu godkänt av kommunens byggnadsnämnd. Vi ser fram emot en trevlig liten stuga som enligt ritningarna smälter väl in i Sommarstaden.
Föreningens valberedning består för närvarande endast av en person - Erik Carlsson på lott 45. Han behöver hjälp. Det är en hel del val som ska beredas i demokratisk ordning inför årsmötet och då behövs en grupp till detta. Den som känner sig manad kan anmäla sig till undertecknad.


Nu stänger vi för säsongen. Vattnet, miljöstationen, duschar och toaletter stängs med början klockan tio lördagen den 30:e oktober. Endast en toa hålls öppen under vintern.
Styrelsen beslutade på sitt möte i oktober att det traditionella vinterminglet ska genomföras i år. Söndagen den 12:e december klockan 15 ska det ske. Det blir sång och musik till glöggen och pepparkakorna.

Anders
2021 10 29


Rapport från styrelsen

Sedan förra styrelsemötet har två stugor bytt ägare. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 44 och 118 välkomna till Sommarstaden.

I fjol sköt Sommarstadens vattenräkningar i höjden. Utan någon rimlig förklaring ökade våra kostnader för vatten dramatiskt. Vi kan dock inte själva läsa av mätaren eftersom den finns i en brunn som oftast är vattenfylld.
Sedan kommunens vattenförsörjning bolagiserades står kommunens energibolag (KEAB) som ägare av vattenledningarna. Sommarstaden räknas dock som en fastighet och därmed ägs vattenledningarna inom Sommarstaden av fastighetsägaren som är kommunen. Detta har fått till följd att KEAB som äger vattenmätaren är ensamma om att kunna avläsa den digitalt. Kommunen äger brunnen där mätaren finns samt ledningarna efter mätaren. Men vi i Sommarstaden får fakturan.

Mycket tyder på att det finns en eller flera läckor på området. Styrelsen har haft möten med både KEAB och kommunen för att diskutera saken. Tillsammans med kommunen ska vi nu försöka ta reda på var det läcker. Därefter ska kommunen laga läckan. Sen får vi diskutera vem som ska betala vattnet som runnit ut.

På sommarmötet framfördes idén om att göra större inköp av komposter för att därigenom få ner priset. Vid kontakt med förbundet framkom att alla kolonister som är medlemmar i vår förening har 10% rabatt på komposter från  www.wexthuset.com   Rabattkoder finns i tidningen Koloniträdgården.

Förbundet vill även tipsa om ”webbinarium” dvs föreläsningar på internet. Föreläsningarna är gratis. Anvisningar hur du ska gå till väga för att se föreläsningarna finns på förbundets hemsida: www.kolonitradgardsforbundet.se
Nu är årets säsong snart till ända. Lördagen den 30 oktober stängs vattnet av och grindarna till miljöstationen låses för året.
Vi får hoppas att nästa år blir bättre än det gångna året. Vi är många som längtar efter ett ordentligt årsmöte, midsommardans, bingokvällar och grillaftnar.
Vi håller tummarna för att detta blir verklighet nästa år.2021 10 01
Anders


 


Rapport från styrelsemötet i augusti

Sedan förra styrelsemötet har en ny arrendator godkänts av styrelsen. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på Piongången 65 välkomna till Sommarstaden.
Ett välbesökt sommarmöte avhölls den 8 juli. Det var bra stämning med många goda förslag och idéer. Ett förslag gällde inköp av komposter till lotterna. Styrelsen håller nu på att undersöka vilka möjligheter det finns att göra ett större inköp och därmed få bättre pris.
På sommarmötet efterlystes fler valberedare. Just nu finns bara en. Det bör vara en grupp som arbetar med detta. En valberedning har en mycket viktig funktion och utan en sådan blir demokratin lidande i en förening som vår. Därför hoppas vi att den som vill hjälpa till genom att bli valberedare anmäler sig till styrelsen.

Det har framkommit att många av de elskåp som finns till lotterna är gamla och i behov av utbyte.
En översyn bör göras av behörig personal. Detta kommer troligen att kosta en del och därför kommer frågan att tas upp på nästa årsmöte för beslut om föreningen ska bekosta översynen. Den kostnad som uppstår för de elskåp som sedan är i behov av utbyte får stugägaren själv stå för. Redan nu kan var och en inspektera sitt skåp och skulle det vara i uppenbart dåligt skick bör en elfirma anlitas.
En hel del besökare passade på att titta närmare på Sommarstaden den 28:e augusti när vi hade Öppet Hus. Många passade också på att besöka de lotter som höll öppen trädgård och försäljning försiggick runtom i Sommarstaden. Flickorna i kiosken hade det svettigt och sålde 80 portioner våfflor.
Tyvärr blev inte evenemanget uppmärksammat i media trots att styrelsen kontaktat såväl lokaltidningar, lokalradio och lokal TV.
Styrelsen tycker att det var slött då det hela även handlade om att fira Svenska Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum. Detta borde vara en kulturhändelse värd att uppmärksamma i media.
Styrelsen bedömde trots detta Öppet Hus som mycket lyckat.

Kansliet på Svenska Koloniträdgårdsförbundet har meddelat att de vill ha in uppgifter om lägenhetsnummer som komplement till hemadressen. De som har ett sådant nummer kan mejla det till ordf@sommarstadenikarlshamn.se .

Nu närmast är det arbetsdag den 11 september. Vi ses då.

2021 09 03
Anders

Rapport från styrelsemötet i juli

På senaste styrelsemötet godkändes en ny arrendator och vi hälsar de nya ägarna till stugan på lott 64 välkomna till Sommarstaden.
Sorteringen av förpackningar fungerar i stort sett bra på miljöstationen. Vi har fått beröm från VMAB för det.
Ett undantag finns dock – glasåtervinningen. Det finns uppenbarligen kolonister som inte förstår när ett kärl är fullt och lägger i tomflaskor trots att locket inte går att stänga. Nu har styrelsen beslutat att beställa ytterligare ett kärl vilket inte är gratis.

Styrelsen vill påpeka att en återvinningsstation inte är något självklart. Fortsätter exempelvis glasåtervinningen att misskötas kan den mycket väl tas bort helt och hållet från Sommarstaden.
Detsamma gäller trädgårdsavfallet. Det finns ingen anläggning som tar emot trädgårdsavfall närmare än Mörrum. Därför är det viktigt att alla följer de anvisningar som finns så vi kan behålla möjligheten att lägga trädgårdsavfall på vår miljöstation.

I sammanhanget vill styrelsen uppmana till att ha åtminstone två komposter på den egna lotten. Dels för att minska trycket på den gemensamma anläggningen, dels för att tillverka egen jord till lotten.
På den gemensamma komposten finns det parkslide vilket gör det problematiskt att utvinna jord därifrån.

Det förekommer även parkslide på vissa lotter. På Naturvårdsverkets hemsida står följande: ” Rör inte parkslide om du inte absolut måste. Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den. Växten triggas igång av åtgärder.”

Många har svårt att få tag i 5-kronor till duscharna. Janne på lott 22 har mynt för den som vill växla till sig. Han har telefon 0731 83 43 22.

Den 8:e augusti ska vi hålla sommarmöte. Vi måste dock tänka på att inte bryta mot de pandemi-restriktioner som finns.

Öppet Hus blir det den 28:e augusti, De som vill ha öppen trädgård ska märka upp sin lott med en vimpel eller på annat sätt. Den som behöver en vimpel kan kontakta styrelsen. I övrigt är det fritt att anordna loppis eller annan försäljning denna dag.

Men först blir det arbetsdag på lördag (7/8). Vi ses då.

2021 07 31 Anders


Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet godkändes tre nya arrendatorer. Vi hälsar därmed nya kolonister välkomna på lotterna 5, 55 och 124.

Styrelsen beslutade även att genomföra ett sommarmöte söndagen den 8 augusti.
Vi beslutade också att hålla Öppet Hus i Sommarstaden i samband med förbundets 100-årsjubileum den 28 augusti.

Vattenanvändandet diskuterades också. Alla kolonister betalar lika mycket för vattnet genom arrendeavgiften oavsett hur mycket som används. Därför vill vi understryka följande:
*Vattna helst på kvällar och tidiga morgnar. Mitt på dagen dunstar det mesta bort.
* Vattna enbart blommor och odlingar.
* Låt inte vattenspridare stå och spruta på gräsmattan. Gräset tar sig igen när det regnat.

Det har framförts önskemål om att grindarna till miljöstationen ska hållas öppna dagtid. Styrelsen anser emellertid att de ska vara stängda denna säsong ut. Sedan de stängde Tubbaryds mottagning av trädgårdsavfall är risken överhängande att obehöriga nyttjar vår miljöstation.
Om det är problem att öppna låset är det nyckeln som är utsliten. Då måste en ny inköpas. Kontakta styrelsen i så fall. Priset är 300 kr.

Styrelsen vill precis som i förra rapporten påpeka att det ingår i arrendekontraktet att rensa ogräs på grusgången utanför tomten. Ansvaret gäller fram till halva gången. Andra ytor rensas gemensamt på arbetsdagar.

Tyvärr blev det, på grund av pandemin, inte något midsommarfirande i år heller. Däremot bjöds det på trevlig musik dagen innan midsommarafton. Det var elever från musikprogrammet på Väggaskolan som uppträdde. Evenemanget blev mycket uppskattat. Ett åttiotal kolonister kom för att lyssna och styrelsen vill härmed framföra ett stort tack till de talangfulla eleverna och övriga inblandade.


2021 07 02 Anders


Rapport från styrelsen

En mätning som nyligen gjorts av kommunen visar att koloniområdet har sjunkit sedan förra mätningen. Mest har det sjunkit på den väg som går från huvudentrén . Vid Dansbanan har marken sjunkit 40 centimeter. Vid några mätpunkter ligger marken nu endast en halv meter över havsnivån.
På goda grunder kan man anta att detta beror på den ökande biltrafiken inne på området.   
Detta är ytterligare ett argument för att endast köra in bilen när det är nödvändigt!
Det står kärror vid båda parkeringarna. Använd dessa om du har tung last. Låset kan öppnas med samma nyckel som till toaletterna.
Entreprenörer som anlitas bör också minimera bilkörandet. Ansvaret för att detta sker ligger på kolonisten som anlitat entreprenören.

Nu i början av säsongen vill styrelsen påminna om att varje kolonist har ansvaret att hålla rent från ogräs på gången utanför lotten. Ansvaret gäller från tomtgränsen till gångens mitt.

Många upplever det som förvirrande att det finns en regel i Sommarstaden att byggnader måste stå minst två meter från tomtgränsen, men att det trots detta finns många byggnader som inte gör det.
Detta beror på att regeln om två meter inte alltid har följts. 2003 blev kommunens byggnadsnämnd uppmärksam på detta. De gjorde därför ”på förekommen anledning” ett förtydligande. I detta betonades att styrelsen för koloniområdet i framtiden måste tillse att reglerna följs, men att de existerande avvikelserna skulle accepteras. Där står också att föreningsmedlemmen ska söka bygglov hos kommunen om schism uppstår.
Vid rivning och nybyggnation av huvudbyggnaden ska bygglov alltid sökas hos kommunen.
Den 24 juni kommer föreningen att bjudas på musik.
Det är elever som går musikprogrammet på Väggaskolan som fått sommarjobb av kommunen vilket innebär att de ska sjunga och spela på olika platser i Karlshamn.
Dagen innan midsommarafton är det alltså vår tur att lyssna på dem. De börjar klockan 14 vid Dansbanan. Alla är välkomna att lyssna då.

Nästa arbetsdag är den 12 juni.
Det finns mycket att göra och föreningen bjuder som vanligt på korv efteråt.

Anders
2021 05 28


 


Rapport från styrelsen

Den 27 april höll den nyvalda styrelsen sitt första möte.
Vi konstaterade att två kolonistugor har bytt ägare sedan förra mötet och vi hälsar ägarna till lotterna 39 och 133 välkomna till Sommarstaden.
Vi godkände även en nybyggnad av bod på lott nr 8 samtidigt som den gamla rivs. Bygglov för ett växthus på lott 102 beviljades också. Två nya altaner/trädäck godkändes gällande lotterna 11 och 86.

Styrelsen diskuterade i detta sammanhang hur vi bäst lever upp till föreningens syfte – att de av kommunen arrenderade lotterna ska ”brukas som koloniträdgårdar”.
Om Sommarstaden förvandlas till ett sommarstugeområde med stora trädäck och utan odlingar kommer troligen kommunen att omvandla området till ett stugområde.
Då blir det betydligt dyrare att arrendera lotterna.
Denna utveckling har vi sett i andra kommuner.

Styrelsen kommer i fortsättningen att kräva bygglov för alla förändringar och renoveringar på lotterna. Byggloven kommer naturligtvis inte att kosta något vilket blir fallet om man bygger nytt som nu ska ske på lott 60. Nybyggnation av stuga kräver nämligen kommunalt bygglov.

Styrelsen beslutade på mötet att tillåta lån av Dansbanan om de som lånar följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär att endast ett mindre antal personer kan vistas på Dansbanan samtidigt. Stora student- eller födelsedagsfester är inte tillåtet. Restriktionerna kan ändras med tiden. Läs mer på myndighetens hemsida.
Eftersom det framkommit misstankar om att obehöriga slänger trädgårdsavfall i Miljöstationen kommer den att hållas låst i fortsättningen. Så glöm inte nyckeln när du ska lämna kompost!

Den 8:e maj genomför vi årets första arbetsdag. Bland annat ska Dansbanan ställas i ordning och toaletterna vårstädas. Vaktmästargruppen leder och fördelar arbetet. Korv och dryck serveras.

Anders 2021 04 29


Rapport från styrelsen

Årsmötet 2021 genomfördes ”Per Capsulam” vilket innebär möte via brev. Det är en av de mötesformer som förbundet förespråkat under pandemin.

Styrelsen valde denna form då det är oklart hur länge pandemin fortsätter och att det därmed inte går att planera in ett datum längre fram. Stadgarna säger dessutom att mötet ska hållas första onsdagen i mars eftersom arrendeavgiften måste fastställas så att den kan betalas senast den sista maj. Arrendepengarna måste komma in då eftersom räkningarna börjar komma när säsongen är i gång.

Alla medlemmar har fått möjligheter att rösta via brev.
78 av 136 kolonister deltog. 70 av dessa röstade ”ja” till alla styrelsens förslag. Åtta gjorde inte det. Tre kolonister underkände mötesformen helt och önskade ett fysiskt möte senare under året.
Fyra röstade ”nej” till valberedningens förslag. Främst eftersom styrelsen valdes i klump. De som rötade ”nej” ville att ordföranden skulle väljas i en särskild paragraf.  En av de som röstade ”nej” hade preciserat ändringar i valberedningens förslag.

En uppmärksam kolonist påpekade att det felaktigt i förslaget från styrelsen stod att överskottet skulle överföras till nästa års räkenskaper. Det skulle ha stått att ”resultatet” överförs eftersom det blev ett underskott under 2020.

Detta var första och förhoppningsvis sista gången vi använde denna form av årsmöte.
Skulle det komma ytterligare pandemier som gör det nödvändigt kan förbättringar göras:
1. Möjligheten att komma med egna nomineringar till styrelse måste förtydligas.
2. Valen av ordförande och kassör ska göras på egna paragrafer.


Direkt efter årsmötet höll den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte. Resultatet av detta har anslagits på områdets anslagstavlor. Det finns även på hemsidan.


På mötet godkändes bygglov för till- och ombyggnader på lotterna Rosengången 120, Rosengången 132 och Piongången 58     


Anders 2021 03 05
 


Rapport från styrelsen

Styrelsen beslutade på sitt möte tisdagen den 26 januari att föreningens årsmöte ska hållas ”per capsulam”. Det innebär att vi inte kommer att ha något fysiskt möte utan sköter förhandlingarna via brev. Detta är ingen bra lösning, men den bästa enligt styrelsen, eftersom restriktionerna på grund av pandemin omöjliggör ett vanligt årsmöte.
Alla handlingar till årsmötet kommer att skickas till samtliga medlemmar. Det kommer att finnas möjligheter att rösta JA eller NEJ till de förslag som läggs fram.
Sammanräkningen av röstresultatet kommer att ske klockan 18 den 3 mars av en mindre grupp.
Kom gärna med förslag till vilka som ska vara ordförande, sekreterare och rösträknare i denna grupp.
Skicka förslagen till ordf@sommarstadenikarlshamn.se .
Får vi inga förslag kommer styrelsen att utse gruppen.
Vi behöver också få in förslag på två nya ledamöter i valberedningen.

Dagordningen med röstalternativ kommer även att läggas ut på föreningens hemsida. Dagordningen kan där kopieras och sändas in med e-post.
Vanlig post går också bra liksom att lägga svaret i brevlådan på kioskens östra gavel i Sommarstaden.

Att delta genom att rösta i detta ovanliga årsmöte är lika viktigt som vid ett vanligt årsmöte!

Det finns rikliga möjligheter för var och en i Sommarstaden att komma med synpunkter och förslag till styrelsen genom brev, mejl eller telefonsamtal. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.sommarstadenikarlshamn.se

Asarum 2021 01 27
Anders


Rapport från styrelsen
 
På senaste mötet fick styrelsen en rapport från ett möte med kommunens markförvaltare som har de löpande kontakterna med koloniträdgårdsföreningen. Toalettstolarna ska bytas ut i alla fyra toaletterna. Handfaten ska förses med engreppsblandare och det ska även göras en förändring i syfte att minska luktproblemen som ibland har uppstått i duscharna.  Detta ska ske nu när området är nedstängt.

Det diskuterades även nedtagning av vissa träd i skogsbrynet mot Rosenkällan och vid slänten mot Kolleviksvägen. Dessutom framfördes behovet av att kommunen ansar tulpanträdet och några av de träd som står längs den östra kanten av området.

Flera kolonister tycker om att mata fåglar nu under den mörka tiden på året när fåglarna får det svårare. Styrelsen vill därför understryka att det är viktigt att detta sker på ett sätt så att risken för att fröer skvätter ut minimeras. I annat fall är det risk för att råttor och möss dras till lotten. Tänk även på att hänga matningsanordningen så högt att inte katter och andra rovdjur kommer åt fåglarna.
Avstängningen av vattnet gick planenligt. Nu är det viktigt att kranarna på lotterna öppnas så att ledningarna luftas så att inget vatten står kvar i rören. Risken finns annars att rören sprängs om det blir en kall vinter.

Styrelsen har beslutat att genomföra vinterminglet den 6 december. Tyvärr blir det på grund av covid-19 ingen kör i år, men det blir inspelad julmusik, glögg och pepparkakor.

Anders 2020-10-29


Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att godkänna två överlåtelser av arrenden. Vi hälsar därför de nya ägarna till stugorna på lotterna 12 och 60 välkomna till Sommarstaden.

Eftersom det uppstått problem med råttor på koloniområdet har styrelsen diskuterat huruvida vi ska teckna ett försäkringsavtal med Anticimex. Detta blir emellertid dyrt och det har dessutom visat sig att kommunen har ett sådant avtal gällande de servicebyggnader som kommunen äger. De är nu uppmärksammade på råttproblemet.
Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att inte teckna något avtal med Anticimex. Vi förutsätter att de försäkringar som enskilda stugägare och kommunen har ska kunna lösa problemet.

Sommarstaden är som bekant miljödiplomerad. Nu behöver detta arbete återupptas för att vi ska ha rätten att även fortsättningsvis var diplomerade. Styrelsen behöver därför hjälp och söker någon eller några som är intresserade av frågor som rör miljö och odling. Hör av er till styrelsen så vi kan dra igång arbetet med miljödiplomering.

Styrelsen beslutade på mötet att köpa in fotskrapor/borstar att ställa utanför toaletterna eftersom det lätt dras in gräsklipp och annat i toaletterna. Inköpet görs inför nästa säsong.

Vid toaletterna har det uppstått vissa problem då hundägare binder sin hundar vid dörrhandtaget till städboden. Detta har fört med sig att hundarna pinkar på dörren, vilket inte är bra. Det finns en krok på ena kortsidan som är avsedd för hundkoppel. Använd den.


Nästa år fyller Koloniträdgårdsförbundet i Sverige 100 år. Inför jubiléet är det meningen att ett antal ambassadörer runt om i landet ska hjälpa till med spridandet av olika aktiviteter. Är detta något som skulle intressera dig? Tag i så fall kontakt med styrelsen.


Anders 2020 10 01