Rapport från styrelsen

Sedan förra styrelsemötet har två stugor bytt ägare. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 44 och 118 välkomna till Sommarstaden.

I fjol sköt Sommarstadens vattenräkningar i höjden. Utan någon rimlig förklaring ökade våra kostnader för vatten dramatiskt. Vi kan dock inte själva läsa av mätaren eftersom den finns i en brunn som oftast är vattenfylld.
Sedan kommunens vattenförsörjning bolagiserades står kommunens energibolag (KEAB) som ägare av vattenledningarna. Sommarstaden räknas dock som en fastighet och därmed ägs vattenledningarna inom Sommarstaden av fastighetsägaren som är kommunen. Detta har fått till följd att KEAB som äger vattenmätaren är ensamma om att kunna avläsa den digitalt. Kommunen äger brunnen där mätaren finns samt ledningarna efter mätaren. Men vi i Sommarstaden får fakturan.

Mycket tyder på att det finns en eller flera läckor på området. Styrelsen har haft möten med både KEAB och kommunen för att diskutera saken. Tillsammans med kommunen ska vi nu försöka ta reda på var det läcker. Därefter ska kommunen laga läckan. Sen får vi diskutera vem som ska betala vattnet som runnit ut.

På sommarmötet framfördes idén om att göra större inköp av komposter för att därigenom få ner priset. Vid kontakt med förbundet framkom att alla kolonister som är medlemmar i vår förening har 10% rabatt på komposter från  www.wexthuset.com   Rabattkoder finns i tidningen Koloniträdgården.

Förbundet vill även tipsa om ”webbinarium” dvs föreläsningar på internet. Föreläsningarna är gratis. Anvisningar hur du ska gå till väga för att se föreläsningarna finns på förbundets hemsida: www.kolonitradgardsforbundet.se
Nu är årets säsong snart till ända. Lördagen den 30 oktober stängs vattnet av och grindarna till miljöstationen låses för året.
Vi får hoppas att nästa år blir bättre än det gångna året. Vi är många som längtar efter ett ordentligt årsmöte, midsommardans, bingokvällar och grillaftnar.
Vi håller tummarna för att detta blir verklighet nästa år.2021 10 01
Anders


 


Rapport från styrelsemötet i augusti

Sedan förra styrelsemötet har en ny arrendator godkänts av styrelsen. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på Piongången 65 välkomna till Sommarstaden.
Ett välbesökt sommarmöte avhölls den 8 juli. Det var bra stämning med många goda förslag och idéer. Ett förslag gällde inköp av komposter till lotterna. Styrelsen håller nu på att undersöka vilka möjligheter det finns att göra ett större inköp och därmed få bättre pris.
På sommarmötet efterlystes fler valberedare. Just nu finns bara en. Det bör vara en grupp som arbetar med detta. En valberedning har en mycket viktig funktion och utan en sådan blir demokratin lidande i en förening som vår. Därför hoppas vi att den som vill hjälpa till genom att bli valberedare anmäler sig till styrelsen.

Det har framkommit att många av de elskåp som finns till lotterna är gamla och i behov av utbyte.
En översyn bör göras av behörig personal. Detta kommer troligen att kosta en del och därför kommer frågan att tas upp på nästa årsmöte för beslut om föreningen ska bekosta översynen. Den kostnad som uppstår för de elskåp som sedan är i behov av utbyte får stugägaren själv stå för. Redan nu kan var och en inspektera sitt skåp och skulle det vara i uppenbart dåligt skick bör en elfirma anlitas.
En hel del besökare passade på att titta närmare på Sommarstaden den 28:e augusti när vi hade Öppet Hus. Många passade också på att besöka de lotter som höll öppen trädgård och försäljning försiggick runtom i Sommarstaden. Flickorna i kiosken hade det svettigt och sålde 80 portioner våfflor.
Tyvärr blev inte evenemanget uppmärksammat i media trots att styrelsen kontaktat såväl lokaltidningar, lokalradio och lokal TV.
Styrelsen tycker att det var slött då det hela även handlade om att fira Svenska Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum. Detta borde vara en kulturhändelse värd att uppmärksamma i media.
Styrelsen bedömde trots detta Öppet Hus som mycket lyckat.

Kansliet på Svenska Koloniträdgårdsförbundet har meddelat att de vill ha in uppgifter om lägenhetsnummer som komplement till hemadressen. De som har ett sådant nummer kan mejla det till ordf@sommarstadenikarlshamn.se .

Nu närmast är det arbetsdag den 11 september. Vi ses då.

2021 09 03
Anders

Rapport från styrelsemötet i juli

På senaste styrelsemötet godkändes en ny arrendator och vi hälsar de nya ägarna till stugan på lott 64 välkomna till Sommarstaden.
Sorteringen av förpackningar fungerar i stort sett bra på miljöstationen. Vi har fått beröm från VMAB för det.
Ett undantag finns dock – glasåtervinningen. Det finns uppenbarligen kolonister som inte förstår när ett kärl är fullt och lägger i tomflaskor trots att locket inte går att stänga. Nu har styrelsen beslutat att beställa ytterligare ett kärl vilket inte är gratis.

Styrelsen vill påpeka att en återvinningsstation inte är något självklart. Fortsätter exempelvis glasåtervinningen att misskötas kan den mycket väl tas bort helt och hållet från Sommarstaden.
Detsamma gäller trädgårdsavfallet. Det finns ingen anläggning som tar emot trädgårdsavfall närmare än Mörrum. Därför är det viktigt att alla följer de anvisningar som finns så vi kan behålla möjligheten att lägga trädgårdsavfall på vår miljöstation.

I sammanhanget vill styrelsen uppmana till att ha åtminstone två komposter på den egna lotten. Dels för att minska trycket på den gemensamma anläggningen, dels för att tillverka egen jord till lotten.
På den gemensamma komposten finns det parkslide vilket gör det problematiskt att utvinna jord därifrån.

Det förekommer även parkslide på vissa lotter. På Naturvårdsverkets hemsida står följande: ” Rör inte parkslide om du inte absolut måste. Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den. Växten triggas igång av åtgärder.”

Många har svårt att få tag i 5-kronor till duscharna. Janne på lott 22 har mynt för den som vill växla till sig. Han har telefon 0731 83 43 22.

Den 8:e augusti ska vi hålla sommarmöte. Vi måste dock tänka på att inte bryta mot de pandemi-restriktioner som finns.

Öppet Hus blir det den 28:e augusti, De som vill ha öppen trädgård ska märka upp sin lott med en vimpel eller på annat sätt. Den som behöver en vimpel kan kontakta styrelsen. I övrigt är det fritt att anordna loppis eller annan försäljning denna dag.

Men först blir det arbetsdag på lördag (7/8). Vi ses då.

2021 07 31 Anders


Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet godkändes tre nya arrendatorer. Vi hälsar därmed nya kolonister välkomna på lotterna 5, 55 och 124.

Styrelsen beslutade även att genomföra ett sommarmöte söndagen den 8 augusti.
Vi beslutade också att hålla Öppet Hus i Sommarstaden i samband med förbundets 100-årsjubileum den 28 augusti.

Vattenanvändandet diskuterades också. Alla kolonister betalar lika mycket för vattnet genom arrendeavgiften oavsett hur mycket som används. Därför vill vi understryka följande:
*Vattna helst på kvällar och tidiga morgnar. Mitt på dagen dunstar det mesta bort.
* Vattna enbart blommor och odlingar.
* Låt inte vattenspridare stå och spruta på gräsmattan. Gräset tar sig igen när det regnat.

Det har framförts önskemål om att grindarna till miljöstationen ska hållas öppna dagtid. Styrelsen anser emellertid att de ska vara stängda denna säsong ut. Sedan de stängde Tubbaryds mottagning av trädgårdsavfall är risken överhängande att obehöriga nyttjar vår miljöstation.
Om det är problem att öppna låset är det nyckeln som är utsliten. Då måste en ny inköpas. Kontakta styrelsen i så fall. Priset är 300 kr.

Styrelsen vill precis som i förra rapporten påpeka att det ingår i arrendekontraktet att rensa ogräs på grusgången utanför tomten. Ansvaret gäller fram till halva gången. Andra ytor rensas gemensamt på arbetsdagar.

Tyvärr blev det, på grund av pandemin, inte något midsommarfirande i år heller. Däremot bjöds det på trevlig musik dagen innan midsommarafton. Det var elever från musikprogrammet på Väggaskolan som uppträdde. Evenemanget blev mycket uppskattat. Ett åttiotal kolonister kom för att lyssna och styrelsen vill härmed framföra ett stort tack till de talangfulla eleverna och övriga inblandade.


2021 07 02 Anders


Rapport från styrelsen

En mätning som nyligen gjorts av kommunen visar att koloniområdet har sjunkit sedan förra mätningen. Mest har det sjunkit på den väg som går från huvudentrén . Vid Dansbanan har marken sjunkit 40 centimeter. Vid några mätpunkter ligger marken nu endast en halv meter över havsnivån.
På goda grunder kan man anta att detta beror på den ökande biltrafiken inne på området.   
Detta är ytterligare ett argument för att endast köra in bilen när det är nödvändigt!
Det står kärror vid båda parkeringarna. Använd dessa om du har tung last. Låset kan öppnas med samma nyckel som till toaletterna.
Entreprenörer som anlitas bör också minimera bilkörandet. Ansvaret för att detta sker ligger på kolonisten som anlitat entreprenören.

Nu i början av säsongen vill styrelsen påminna om att varje kolonist har ansvaret att hålla rent från ogräs på gången utanför lotten. Ansvaret gäller från tomtgränsen till gångens mitt.

Många upplever det som förvirrande att det finns en regel i Sommarstaden att byggnader måste stå minst två meter från tomtgränsen, men att det trots detta finns många byggnader som inte gör det.
Detta beror på att regeln om två meter inte alltid har följts. 2003 blev kommunens byggnadsnämnd uppmärksam på detta. De gjorde därför ”på förekommen anledning” ett förtydligande. I detta betonades att styrelsen för koloniområdet i framtiden måste tillse att reglerna följs, men att de existerande avvikelserna skulle accepteras. Där står också att föreningsmedlemmen ska söka bygglov hos kommunen om schism uppstår.
Vid rivning och nybyggnation av huvudbyggnaden ska bygglov alltid sökas hos kommunen.
Den 24 juni kommer föreningen att bjudas på musik.
Det är elever som går musikprogrammet på Väggaskolan som fått sommarjobb av kommunen vilket innebär att de ska sjunga och spela på olika platser i Karlshamn.
Dagen innan midsommarafton är det alltså vår tur att lyssna på dem. De börjar klockan 14 vid Dansbanan. Alla är välkomna att lyssna då.

Nästa arbetsdag är den 12 juni.
Det finns mycket att göra och föreningen bjuder som vanligt på korv efteråt.

Anders
2021 05 28


 


Rapport från styrelsen

Den 27 april höll den nyvalda styrelsen sitt första möte.
Vi konstaterade att två kolonistugor har bytt ägare sedan förra mötet och vi hälsar ägarna till lotterna 39 och 133 välkomna till Sommarstaden.
Vi godkände även en nybyggnad av bod på lott nr 8 samtidigt som den gamla rivs. Bygglov för ett växthus på lott 102 beviljades också. Två nya altaner/trädäck godkändes gällande lotterna 11 och 86.

Styrelsen diskuterade i detta sammanhang hur vi bäst lever upp till föreningens syfte – att de av kommunen arrenderade lotterna ska ”brukas som koloniträdgårdar”.
Om Sommarstaden förvandlas till ett sommarstugeområde med stora trädäck och utan odlingar kommer troligen kommunen att omvandla området till ett stugområde.
Då blir det betydligt dyrare att arrendera lotterna.
Denna utveckling har vi sett i andra kommuner.

Styrelsen kommer i fortsättningen att kräva bygglov för alla förändringar och renoveringar på lotterna. Byggloven kommer naturligtvis inte att kosta något vilket blir fallet om man bygger nytt som nu ska ske på lott 60. Nybyggnation av stuga kräver nämligen kommunalt bygglov.

Styrelsen beslutade på mötet att tillåta lån av Dansbanan om de som lånar följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär att endast ett mindre antal personer kan vistas på Dansbanan samtidigt. Stora student- eller födelsedagsfester är inte tillåtet. Restriktionerna kan ändras med tiden. Läs mer på myndighetens hemsida.
Eftersom det framkommit misstankar om att obehöriga slänger trädgårdsavfall i Miljöstationen kommer den att hållas låst i fortsättningen. Så glöm inte nyckeln när du ska lämna kompost!

Den 8:e maj genomför vi årets första arbetsdag. Bland annat ska Dansbanan ställas i ordning och toaletterna vårstädas. Vaktmästargruppen leder och fördelar arbetet. Korv och dryck serveras.

Anders 2021 04 29


Rapport från styrelsen

Årsmötet 2021 genomfördes ”Per Capsulam” vilket innebär möte via brev. Det är en av de mötesformer som förbundet förespråkat under pandemin.

Styrelsen valde denna form då det är oklart hur länge pandemin fortsätter och att det därmed inte går att planera in ett datum längre fram. Stadgarna säger dessutom att mötet ska hållas första onsdagen i mars eftersom arrendeavgiften måste fastställas så att den kan betalas senast den sista maj. Arrendepengarna måste komma in då eftersom räkningarna börjar komma när säsongen är i gång.

Alla medlemmar har fått möjligheter att rösta via brev.
78 av 136 kolonister deltog. 70 av dessa röstade ”ja” till alla styrelsens förslag. Åtta gjorde inte det. Tre kolonister underkände mötesformen helt och önskade ett fysiskt möte senare under året.
Fyra röstade ”nej” till valberedningens förslag. Främst eftersom styrelsen valdes i klump. De som rötade ”nej” ville att ordföranden skulle väljas i en särskild paragraf.  En av de som röstade ”nej” hade preciserat ändringar i valberedningens förslag.

En uppmärksam kolonist påpekade att det felaktigt i förslaget från styrelsen stod att överskottet skulle överföras till nästa års räkenskaper. Det skulle ha stått att ”resultatet” överförs eftersom det blev ett underskott under 2020.

Detta var första och förhoppningsvis sista gången vi använde denna form av årsmöte.
Skulle det komma ytterligare pandemier som gör det nödvändigt kan förbättringar göras:
1. Möjligheten att komma med egna nomineringar till styrelse måste förtydligas.
2. Valen av ordförande och kassör ska göras på egna paragrafer.


Direkt efter årsmötet höll den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte. Resultatet av detta har anslagits på områdets anslagstavlor. Det finns även på hemsidan.


På mötet godkändes bygglov för till- och ombyggnader på lotterna Rosengången 120, Rosengången 132 och Piongången 58     


Anders 2021 03 05
 


Rapport från styrelsen

Styrelsen beslutade på sitt möte tisdagen den 26 januari att föreningens årsmöte ska hållas ”per capsulam”. Det innebär att vi inte kommer att ha något fysiskt möte utan sköter förhandlingarna via brev. Detta är ingen bra lösning, men den bästa enligt styrelsen, eftersom restriktionerna på grund av pandemin omöjliggör ett vanligt årsmöte.
Alla handlingar till årsmötet kommer att skickas till samtliga medlemmar. Det kommer att finnas möjligheter att rösta JA eller NEJ till de förslag som läggs fram.
Sammanräkningen av röstresultatet kommer att ske klockan 18 den 3 mars av en mindre grupp.
Kom gärna med förslag till vilka som ska vara ordförande, sekreterare och rösträknare i denna grupp.
Skicka förslagen till ordf@sommarstadenikarlshamn.se .
Får vi inga förslag kommer styrelsen att utse gruppen.
Vi behöver också få in förslag på två nya ledamöter i valberedningen.

Dagordningen med röstalternativ kommer även att läggas ut på föreningens hemsida. Dagordningen kan där kopieras och sändas in med e-post.
Vanlig post går också bra liksom att lägga svaret i brevlådan på kioskens östra gavel i Sommarstaden.

Att delta genom att rösta i detta ovanliga årsmöte är lika viktigt som vid ett vanligt årsmöte!

Det finns rikliga möjligheter för var och en i Sommarstaden att komma med synpunkter och förslag till styrelsen genom brev, mejl eller telefonsamtal. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.sommarstadenikarlshamn.se

Asarum 2021 01 27
Anders


Rapport från styrelsen
 
På senaste mötet fick styrelsen en rapport från ett möte med kommunens markförvaltare som har de löpande kontakterna med koloniträdgårdsföreningen. Toalettstolarna ska bytas ut i alla fyra toaletterna. Handfaten ska förses med engreppsblandare och det ska även göras en förändring i syfte att minska luktproblemen som ibland har uppstått i duscharna.  Detta ska ske nu när området är nedstängt.

Det diskuterades även nedtagning av vissa träd i skogsbrynet mot Rosenkällan och vid slänten mot Kolleviksvägen. Dessutom framfördes behovet av att kommunen ansar tulpanträdet och några av de träd som står längs den östra kanten av området.

Flera kolonister tycker om att mata fåglar nu under den mörka tiden på året när fåglarna får det svårare. Styrelsen vill därför understryka att det är viktigt att detta sker på ett sätt så att risken för att fröer skvätter ut minimeras. I annat fall är det risk för att råttor och möss dras till lotten. Tänk även på att hänga matningsanordningen så högt att inte katter och andra rovdjur kommer åt fåglarna.
Avstängningen av vattnet gick planenligt. Nu är det viktigt att kranarna på lotterna öppnas så att ledningarna luftas så att inget vatten står kvar i rören. Risken finns annars att rören sprängs om det blir en kall vinter.

Styrelsen har beslutat att genomföra vinterminglet den 6 december. Tyvärr blir det på grund av covid-19 ingen kör i år, men det blir inspelad julmusik, glögg och pepparkakor.

Anders 2020-10-29


Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att godkänna två överlåtelser av arrenden. Vi hälsar därför de nya ägarna till stugorna på lotterna 12 och 60 välkomna till Sommarstaden.

Eftersom det uppstått problem med råttor på koloniområdet har styrelsen diskuterat huruvida vi ska teckna ett försäkringsavtal med Anticimex. Detta blir emellertid dyrt och det har dessutom visat sig att kommunen har ett sådant avtal gällande de servicebyggnader som kommunen äger. De är nu uppmärksammade på råttproblemet.
Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att inte teckna något avtal med Anticimex. Vi förutsätter att de försäkringar som enskilda stugägare och kommunen har ska kunna lösa problemet.

Sommarstaden är som bekant miljödiplomerad. Nu behöver detta arbete återupptas för att vi ska ha rätten att även fortsättningsvis var diplomerade. Styrelsen behöver därför hjälp och söker någon eller några som är intresserade av frågor som rör miljö och odling. Hör av er till styrelsen så vi kan dra igång arbetet med miljödiplomering.

Styrelsen beslutade på mötet att köpa in fotskrapor/borstar att ställa utanför toaletterna eftersom det lätt dras in gräsklipp och annat i toaletterna. Inköpet görs inför nästa säsong.

Vid toaletterna har det uppstått vissa problem då hundägare binder sin hundar vid dörrhandtaget till städboden. Detta har fört med sig att hundarna pinkar på dörren, vilket inte är bra. Det finns en krok på ena kortsidan som är avsedd för hundkoppel. Använd den.


Nästa år fyller Koloniträdgårdsförbundet i Sverige 100 år. Inför jubiléet är det meningen att ett antal ambassadörer runt om i landet ska hjälpa till med spridandet av olika aktiviteter. Är detta något som skulle intressera dig? Tag i så fall kontakt med styrelsen.


Anders 2020 10 01